Projekt Algorytmu w Sprawie Podziału Środków Finansowych

Dostosowanie algorytmu do zróżnicowanych misji uczelni, większa stabilność finansowania, a także wyższe zachęty do poprawy jakości kształcenia – to najważniejsze założenia projektu rozporządzenia w sprawie nowego podziału środków finansowych. Mechanizmy zostały wypracowane przez zespół złożony z przedstawicieli uczelni regionalnych, związków zawodowych oraz dużych uczelni akademickich. Dokument trafił właśnie do konsultacji publicznych. czytaj dalej...

Legitymacja Elektroniczna Członka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, zapraszam wszystkich naszych członków do składania wniosków o elektroniczną legitymację.

 Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.  Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnie samochodową. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. 


 Wypełnione wnioski proszę składać w sekretariacie.


obrazek
Plik do pobrania

Wywiad z Ministrem J. Gowinem

Witam, zapraszam do zapoznania się z wywiadem z ministrem J. Gowinem. Informacje dotyczące reformy szkolnictwa wyższego zaczynają się od około 8 minuty wywiadu.
Link do wywiadu.

Wzrost Płacy Minimalnej

Informuję, że od 01.01.2019 nastąpi wzrost płacy minimalnej o 150 zł czyli do kwoty 2250 zł brutto

Zaległy Urlop Wypoczynkowy

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Natomiast, zgodnie z art. 163 k.p. urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Jeżeli pracodawca nie sporządza planu urlopu – a jest to możliwe w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa albo gdy zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę – wówczas pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.


Zgodnie z art. 168 k.p. urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w myśl art. 163 k.p. (czyli w terminie ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zdaniem Sądu Najwyższego w takim przypadku pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przywołanym przepisie. Dla zachowania wymagań wynikających z ustawy wystarczy, że udzielony urlop rozpocznie się najpóźniej dnia 30 września.


Nieudzielanie pracownikowi niewykorzystanego urlopu w terminie przewidzianym w art.168 k.p. w większości przypadków (poza przypadkami losowymi, np. chorobą pracownika) stanowić będzie wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, zagrożone karą grzywny.


Pismo w Sprawie Rozliczania Godzin Dydaktycznych

Aktualizacja 20.08.2018 - Witam, zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na pismo Pan Rektora R-46/2018 z dnia 20.07.2018. W w/w piśmie Pan Rektor nie widzi podstaw do spotkania się z Związkami Zawodowymi oraz podtrzymuje swoje nie prawne stanowisko pozbawiające nauczycieli akademickich należnej im części wynagrodzenia. Wynika ono – zdaniem Naszego Związku Zawodowego – z braku gotowości pracodawcy, do rozwiązania zaistniałego sporu pomimo, że w w/w odpowiedzi Pana Ministra jest zawarta jasno sprecyzowana wykładnia prawna potwierdzająca stanowisko KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT. Oznacza to, że stanowisko prezentowane przez Pana Rektora jest nieprawne i krzywdzące wielu nauczycieli akademickich pozbawianych należnej im części wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Działania Pana Rektora wskazują zaś na aprobatę nieprawidłowego rozliczania i wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych, a co za tym idzie, również na „przymuszanie” nauczycieli do darmowego odrabiania godzin po usprawiedliwionej nieobecności w pracy (w tym także z powodu choroby).  Oficjalna prośba o informacje dot. skali problem, cyt.:”…ilu pracownikom akademickim i w jakiej ilości godzin zostały naliczone wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe według algorytmu stosowanego na Uczelni…( tzn. ilu nauczycieli zostało pozbawionych należnego im wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe z powodu uzupełnienia godzin pensum?)” skierowana w piśmie naszego związku L.dz. 21/2017 z 6.12.2017 r. do Pani Prorektor ds. Kształcenia oraz artykułowana na spotkaniu 11 maja 2018 r. z Panem Rektorem i przedstawiona w dniu 09.07.2018 r.  na forum Senatu – pozostała bez odpowiedzi. Zatem, jak należy przypuszczać, zarówno Dział Kształcenia, jak i Pan Rektor, nie mają rzeczywistej wiedzy o skali spornego problemu. Można także wnioskować, że nie jest prowadzona stosowana dokumentacja w przedmiotowych (spornych) sprawach za czym przemawiają krytyczne wyniki audytu wewnętrznego w zakresie „rozliczania godzin dydaktycznych” przeprowadzonego w dziale kształcenia. Związek Zawodowy, z mocy art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,  oczekuje teraz tej odpowiedzi już nie od Działu Kształcenia, ale od Pana Rektora, jako pracodawcy, zobligowanego do jej udzielenia z mocy prawa. Zmuszeni przy tym jesteśmy do wskazania, iż brak udzielenia stosownej odpowiedzi może wyczerpywać znamiona czynu zabronionego z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o związkach zawodowych, tj. utrudniania działalności związkowej. W związku z powyższym Związek Zawodowy w tej sprawie nie zrezygnuje z wszelkich możliwych sposobów rozwiązania istniejącego sporu na korzyść pracowników, bo w tym tkwi jego istota oraz  prawo do ochrony praw pracowniczych – w szczególności płatnego „chorobowego” (bez żadnych uwarunkowań, jak ma to miejsce w Uczelni) – praw   uzyskanych wiele lat temu i obowiązujących do dziś. 


obrazek
Plik do pobrania.

Aktualizacja 20.07.2018 - Witam zapraszam do zapoznania się z treścią pisma JM Rektora, które jest odpowiedzią na pismo naszego związku zawodowego z dnia 16.07.2018 wzywające do zaprzestania nieprawnych działań praktykowanych w Uczelni.  Jest nam niezmiernie przykro, że mimo jasnych przepisów w tej sprawie, które także potwierdził MNiSW stwierdzając nieprawność działań Uczelni, Władze Naszej Uczelni dalej podtrzymują swoje nieprawne, krzywdzące i pozbawiające należnej części wynagrodzenia nauczycieli akademickich, stanowisko w sprawie. Nalży dodać, że Pan Rektor w sposób niczym nie uzasadniony wyciąga z odpowiedzi MNiSW wniosek, że minister podziela stanowisko Uczelni, iż wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych przez nauczyciela akademickiego godzin. Zapomina Pan Rektor dodać, a o czym mówi Minister i o czym zawsze mówił Nasz Związek i co jest istotą sporu, że takie rozliczeni dotyczy wyłącznie godzin ponadwymiarowycha nie tak jak realizowane jest w uczelni łączonego rozliczania godzin pensum i ponadwymiarowych. Innymi słowy nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin ponadwymiarowych bez jakiegokolwiek uwzględniania wypełnianego czy nie wypełnianego pensum – co jest zgodne ustawą, rozporządzeniem,  §7 uchwały nr 47 Senatu ZUT, stanowiskiem Związku Zawodowego i treścią orzeczenia zawartego w drugim akapicie str. 2 odpowiedzi Ministra. Należy także zauważyć, że  dla właściwej interpretacji treści odpowiedzi, minister w ostatnim akapicie str. 3 w sposób niezwykle taktowny wobec Uczelni dał do zrozumienia, że jego wykładania jest oświadczeniem wiedzy w danej sprawie wynikającej z w/w cytowanych przepisów prawnych i tak sama interpretacja powinna być przyjęta w uczelni tj. zgodna z interpretacją Związku Zawodowego. Z tego powodu Związek Zawodowy wystosował do Pana Rektora wezwanie do niezwłocznego podjęcia niezbędnych kroków w celu likwidacji niewłaściwego rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich w ZUTi z tego oczekiwania związek nie zrezygnuje dla dobra tych nauczycieli, których dotyka nieprawne działanie uczelni. Minister również w sposób niezwykle taktowny, ale wyraźnie zrozumiały zasugerował, że w omawianej sprawie powinni istotną rolę spełnić radcowie prawni uczelni a czego nie uczynili nie wywiązując się w istocie z ciążących na nich obowiązkach wynikających z ustawy radcach prawnych. W związku z powyższym Związek Zawodowy podejmie dalsze, już poza uczelniane, kroki mające na celu wyjaśnienie tej ważnej dla dużej części nauczycieli sprawy. O dalszych korkach będziemy informować. 


obrazek


Plik do pobrania.


Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT skierowała do JM Rektora w sprawie zaniechania stosowania nieprawnego sposobu rozliczania godzin dydaktycznych w tym ponadwymiarowych  stosowanego w ZUT. Pismo jest konsekwencją działań ZZ w sprawie i pomimo potwierdzenia słuszności racji ZZ przez MNiSW oraz dyskusji na Senacie ZUT Władze Naszej Uczelni dalej podtrzymują swoje nieprawne stanowisko w sprawie. Mając powyższe na uwadze, oraz dbając o dobro zarówno pracowników ZUT jak i samej Uczelni wzywamy do niezwłocznego podjęcia działań nakierunkowanych na wprowadzenie zgodnych z prawem zasad rozliczania godzin dydaktycznych. W przeciwnym wypadku Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZUT w Szczecinie będzie zmuszona do podjęcia kroków prawnych w celu obrony praw pracowniczych, włączając w to możliwe wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy lub wszczęcie sporu zbiorowego.Oczekujemy jednocześnie niezwłocznego zorganizowania spotkania Pracodawcy z przedstawicielami Związków Zawodowych, mającego na celu wypracowanie najkorzystniejszych dla Pracowników rozwiązań w omawianej sprawie.

 


obrazek
Plik do pobrania.


Rozliczanie Godzin Nauczycieli

Aktualizacja nr 6 (09.07.2018) Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z odpowiedzią MNiSW w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich przebywających na usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Z odpowiedz MNiSW wynika jasno, że stosowany w ZUT system rozliczania godzin dydaktycznych jest nie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.  Jednoczenie MNISW potwierdza stanowisko NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT, że:  1. Nauczyciel nie ma żadnego obowiązku odpracowywania zajęć dydaktycznych, które przepadły w czasie jego usprawiedliwionej nie obecności w pracy. Nauczyciel może się zgodzić dobrowolnie odpracować godziny pod warunkiem zapłacenia za nie jak za nadgodziny;
  2. art. 151 ust.1 pkt. 7 odnosi się wyłącznie do godzin ponadwymiarowych liczony także wg. zapisów §7. ust. 1 uchwały nr 47 Senatu ZUT z 2009 r;
  3.  Każdy przypadek rozliczania godzin dydaktycznych jest zawsze indywidualnym przypadkiem prawno - finansowym realizowanym w oparciu o stosowne dokumenty dotyczące danego nauczyciela.

W związku z powyższym oczekujemy od Władz Uczelni dostosowania systemu rozliczania godzin do obowiązujących przepisów prawnych. 


obrazek


Plik do pobrania.


 


Aktualizacja nr 5 (11.05.2018) Witam, informuję że w dniu 11.05.2018 odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych pensum i ponadwymiarowych. Na spotkaniu obecni byli:  1. Pan Rektor dr hab. inż J.Wróbel prof. nadzw
  2. Pani Prorektor dr hab. inż. B. Śmiałkowska prof. nadzw
  3. Przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT dr inż. J. Pęksiński
  4.  Za-ca przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT M. Gutkowski

Spotkanie przebiegało w miarę przyjaznej atmosferze, a stron przedstawiły ponownie swoje stanowiska w sprawie. Ponieważ spotkanie nie doprowadziło do żadnego consensusu, ZZ postanowił wystąpić do MNiSW o prawne rozstrzygnięcie sporu. Strona związkowa zadeklarowała, że otrzymana odpowiedz z MNiSW będzie dla niej wiążąca, jednak ze strony władz uczelni nie padła taka sama jednoznaczna deklaracja. 


obrazek


Plik do pobrania.


Aktualizacja nr 4 (07.04.2018) Witam, zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pana Rektora na pismo NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z dnia 07.03.2017 w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich. Z przykrością stwierdzamy, że Pan Rektor (pomijając prawną argumentację ZZ) stoi na stanowisku, że Uczelnia w sposób zgodny z obowiązującym prawem rozlicza godzin akademickie. W związku z powyższym ZZ podejmie dalsze kroki pozauczelniane w celu rozstrzygnięcia spornej kwestii.  ZZ skierował pismo do Pana Rektora (L.dz. 10 z dnia 06.04.2018) o uzyskanie informacji o które prosił w piśmie nr. L.dz. - 21/2017 z dnia 06.12.2017, a których do tej pory nie otrzymał, co zostało wyrażone w piśmie nr.  L.dz. KDK-12/1034/2017 z dnia 21.12.2017, co jest niezgodne z art. 26 pkt. 2 oraz art. 28 ustawy o związkach zawodowych. Właściwe rozliczanie wynagrodzeń podlega kontroli związków zawodowych. Organizacje zrzeszające pracowników danego zakładu pracy mogą bowiem występować wobec pracodawcy oraz innych instytucji w celu obrony ich praw w sprawach ogólnych i indywidualnych. Uzyskanie wyżej wskazanej informacji jest w związku z tym niezbędne do prowadzenia działalności związkowej i wywiązania się z zadań związku zawodowego oraz celów działania. 


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                    Plik do pobrania.

Aktualizacja nr 3 (07.03.2018) Witam, zapraszam do zapoznania się z kolejną odpowiedzią Pani Prorektor w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych w Naszej Uczelni. W odpowiedzi Pani Prorektor po raz  kolejny powołuje się na tą samą argumentację, którą Nasz Związek obalił w swoich pismach wykazując nie prawność działań Uczelni w sprawie. Pani Prorektor po raz kolejny nie udzieliła informacji o które Nasz Związek prosił. W związku z powyższym i brakiem jakichkolwiek zbieżnych punktów w sprawie, ZZ postanowił przenieść sporną kwestię z Działu Kształcenia na poziom Pana Rektora. Mając powyższe na uwadze Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZUT ma nadzieję, że Pan Rektor, znający problem po zapoznaniu się z niniejszym pismem podejmie decyzję rozstrzygającą na korzyść przywrócenia pracownikom ich praw w poprzez zaprzestanie niewypłacania im należnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                            Plik do pobrania.


 


Aktualizacja nr 1 (24.01.2018) - Witam, zapraszam do zapoznania się odpowiedzią Pani Prorektor na pytania naszego związku dotyczącego podstawy prawnej rozliczania godzin dydaktycznych w naszej uczelni. Nasz Związek Zawodowy w sposób oczywisty i zgodny z obowiązującymi przepisami, kwestionuje przedstawioną opinie prawną, stosowany sposób rozliczania godzin dydaktycznych oraz przydatność wspomnianych wyroków sądowych, których rozstrzygnięcie nastąpiło nie na skutek roszczeń powoda z mocy art. 136 ust. 2 ustawy, ale z powodu niewłaściwego zakwalifikowania swojego roszczenia w pozwie przeciw Uczelni. Wyroki w swej istocie nie dotyczą bowiem rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych a możliwości prowadzenia sporu o ustalenie wykładni przepisów obowiązujących w omawianej sprawie. Kwestią wymagającą podniesienia w tym sporze jest brak podstawy ustawowej obowiązującego systemu rozliczeń godzin dydaktycznych na Uczelni, co wymagane jest z mocy art. 130 ust 2 ustawy cyt. „zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych w tym wymiar zadań godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat”. Brak stosownej uchwały (powinna obowiązywać już od 2006 r) w  sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych (uchwały, na które powołuje się dział kształcenia nie dotyczą tych zasad) może skłaniać do kwestionowania prawnych podstaw działań Uczelni w tym względzie.


W związku z powyższym NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała stosowne pismo w tej sprawie oraz  wyraża pogląd iż aby nie potęgować sporu Dział Kształcenia podejmie stosowne działania mające na celu wyeliminowanie nie prawnych działań stosowanych przy rozliczaniu godzin wobec nauczycieli akademickich.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                   Plik do pobrania.
 


Witam, sprawa rozliczania godzin nauczycieli akademickich (wynikających z pensum i ponadwymiarowych) była już przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wyjaśniana w kwietniu 2017. Na pismo ZZ L.dz. 12/2017 z dnia 13.04.2017 otrzymaliśmy odpowiedz z Działu Kształcenia, pismo KDK-1/189/2017 z dnia 25.04.2017, w którym zdaniem ZZ wyjaśniono  sporne kwestie (pisma ponownie zamieszczono poniżej dla przypomnienia sprawy). Jednak w ostatnim czasie do KZ dochodzą informacje budzące wątpliwości, co do ustaleń wynikających z w/w pism i oczekiwanego postępowania w tej sprawie przez uczelnie.  W związku z powyższym KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ponownie postanowiła wyjaśnić budzące wątpliwości sprawy i wystosowała do Działu Kształcenia  pismo w sprawie. Pp otrzymaniu informacji, o które prosimy w piśmie, przygotowywane zostanie ponowne wystąpienie w tej sprawie do Pana Rektora (zostanie opublikowane po przekazaniu). Nasz Związek zawodowy uważa sprawę za pilną i poważną, z tego powodu iż uważamy, że aktualne praktyki podczas rozliczania godzin dydaktycznych naruszają obowiązujące przepisy prawne. obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki Wynagrodzeń

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma, dotyczącego poprawy wynagrodzeń, jakie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT skierowała do JM Rektora i Senatu ZUT. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zgodnie z oczekiwaniami pracowników naszej uczelni wnosi o podjęcie niezbędnych działań w celu dokonania wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ZUT w Szczecinie. Mamy nadzieję, że Pan Rektor i Senat ZUT, kierując się dobrem pracowników, zajmą się tą ważną dla wszystkich pracowników sprawą poprawy wynagrodzeń w Uczelni.


obrazek


Plik do pobrania.