Informacja MNiSW o Stanie Prac Nad Reformą Szkolnictwa Wyższego

Witam, zapraszam wszystkich chętnych do przeczytania informacji MNiSW dotyczącej prac nad reformą szkolnictwa wyższego.
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy Zmian w Statucie ZUT

Witam, informuję wszystkich, że Związki Zawodowe otrzymały od Pana Rektora prośbę o wyrażenie opinii w sprawie zmian Statutu ZUT w terminie do 27.02.2017. Mając na uwadze wagę problemu - Statut jest najważniejszym dokumentem w Uczelni, oraz prawo ZZ  do przedstawienia opinii w terminie 30 dni, Nasz ZZ nie widzi celowości skracania przysługującego mu terminu na wyrażenie w krótszym terminie swojej opinii. Podyktowane jest to  także faktem iż przesłane propozycje zmian w Statucie nie poruszają wielu  podstawowych dla ZZ problemów np. wynikających z błędnej interpretacji zapisów art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i konsekwencji z tego wynikających dla tzw. adiunktów bez habilitacji, problematyki oceny okresowej nauczycieli w zakresie jasno sprecyzowanych procedur, współodpowiedzialności tzw. mentorów za rozwój naukowy, powszechnego udziału wszystkich pracowników w badaniach i zespołach naukowych itp. 


Dla rozeznania w sprawie oraz wyrażania swoich opinii w ramach konsultacji pracowniczych publikujemy poniższe dokumenty, oraz tezy do konsultacji, które staną się podstawą do uwzględnienia w opracowaniu ostatecznego stanowiska ZZ w sprawie zmian w statucie ZUT.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                      Plik do pobrania.


obrazek


Plik do pobrania.


Wypłata 13

Witam, informuję wszystkich, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pan Kwestora wypłata 13 pensji dla wszystkich pracowników ZUT będzie w dniu 02.03.2017.

Uwagi do Regulaminu Premiowania

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z pismem jakie Związki Zawodowe wystosowały do Pana Rektora w sprawie regulaminu premiowania pracowników w ZUT.  ZZ stoją na stanowisku, że obecny regulamin wymaga wprowadzenie zmian w celu dostosowania jego treści do zgodności z obowiązującym prawem. 
obrazek
Plik do pobrania.

Adiunkt ma Jeszcze Czas...

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu pt. "Stopień doktora habilitowanego: adiunkt ma jeszcze czas na napisanie dysertacji naukowej". Artykuł ukazał się na portalu RP.pl
Okres na uzyskanie stopnia doktora habilitowanego dla asystentów zatrudnionych przed 1 października 2013 r. należy liczyć od nowa, od tej daty, kiedy weszły w życie znowelizowane przepisy ustawowe. czytaj dalej


Algorytm Podziału Dotacji

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się nowym algorytmem podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.
obrazek 
Plik do pobrania.                                                                              Plik do pobrania.

Kolejna Wygrana Sprawa Adiunkta "Bez Habilitacji"

Witam, jest mi po raz kolejny bardzo przyjemnie poinformować, że w dniu 30.12.2016 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie przywrócił do pracy naszą koleżankę adiunkta "bez habilitacji".  Została ona bezprawnie zwolniona na podstawie błędnej interpretacji art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nieprawnych zapisów w Statucie ZUT. Stało się to pomimo wielokrotnego wykazywania przez ZZ działające w ZUT bezprawności działań Władz Uczelni w tej sprawie. W ocenie Sądu po raz kolejny potwierdzone zostało stanowisko ZZ o bezprawności działań Władz Uczelni wobec adiunktów "bez habilitacji" po 1.10.2013. Pomimo "karkołomnej" argumentacji Władz Uczelni opierających się na wywodach uczelnianych prawników, Sąd uznał jednak roszczenia pracownika wspieranego przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i prawników Zarządu Regionu.  Jednocześnie Sąd w sposób sarkastyczny zauważył, że Władze Uczelni i reprezentujący je przed Sądem prawnik uczelniany z niezwykle agresywną postawą i argumentacją  - niby prawną - występowali przeciw swoim pracownikom, którzy już przez sam fakt zwolnienia ponieśli straty moralne jak i materialne to jeszcze byli narażeni i zobligowani do odpierania przed Sądem niewiele wartej prawnie argumentacji prawnej przedstawianej przez prawników uczelni. W tej sytuacji jest prawem Naszego Związku Zawodowego postawić pytania: 1. o zasadność dalszego procesowania się z naszymi pracownikami (jak zapowiedział prawnik uczelniany);
 2. o koszty jakie z tego powodu ponosi Uczelnia, dysponująca wyłącznie państwowymi pieniędzmi przyznawanymi w ramach dotacji podstawowej - a więc tej, która dotyczy również naszych wynagrodzeń;
 3.  czy Nowe Władze Uczelni są w stanie podjąć decyzję o zmianie bezprawnych zapisów Statutu ZUT - do czego z mocy prawa są zobligowane.

Z tą optymistyczną informacją w imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku.


Rozporządzenie MNiSW w Sprawie Warunków Wynagradzania...

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z Rozporządzeniem MNiSW w Sprawie Warunków Wynagradzania za Pracę i Przyznawania Innych Świadczeń Związanych z Pracą Dla Pracowników Zatrudnionych w Uczelni Publicznej. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 01.01.2017.
obrazek
Plik do pobrania.

Bulwersująca Sprawa Pracownicza - Dobre Zakończenie

Witam, jakiś czas temu informowaliśmy o bulwersującej sprawie pracowniczej naszej koleżanki, wracającej po urlopie macierzyńskim, która została przymuszona do przyjęcia niekorzystnych warunków zatrudnienia. W wyniku interwencji NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT sprawa zakończyła się pomyślnie. Należy tutaj podziękować nowemu  Panu Rektorowi oraz nowej Kierownik Działu Kadr, którzy (mimo tego, że cała sprawa powstała jeszcze za czasów byłych Władz Uczelni) po zapoznaniu się z argumentami przedstawionymi przez nasz związek zawodowy w sprawie, dołożyli wszelkich starań aby sprawę rozwiązać w jak najlepszym interesie pracownika.


PAMIĘTAJ JESTEŚ W SOLIDARNOŚCI NIE JESTEŚ SAM!!! 


TWÓJ PROBLEM JEST NASZYM PROBLEMEM


Sprawa Adiunktów "bez habilitacji" - Nowe Informacje

Witam, informuję wszystkich, że w dniu 21.12.2016 wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przywrócono do pracy naszego kolegę tzw. „adiunkta bez habilitacji”, zwolnionego bezprawnie na podstawie nieprawnych zapisów w Statucie ZUT wynikających nieprawnej interpretacji art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W orzeczeniu bez żadnych wątpliwości potwierdzono to o czym  Związki Zawodowe wielokrotnie informowały Władze Naszej Uczelni. Mamy satysfakcję z tego korzystnego dla naszego kolegi adiunkta wyroku. Jednak z ubolewaniem musimy stwierdzić, że pomimo całego aparatu prawnego uczelni żaden z prawników uczelni nie zdobył się na odwagę wykazania (pomimo przegranych wyroków sądowych przez Uczelnie, wyroku SN, a także odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na skargę ZZ zobowiązującej Rektora do wprowadzenia zmian w Statucie) – co jest obiektywnym wymogiem wobec prawnika - Władzom Uczelni bezprawności ich działania, co utrwalało Władze Uczelni w podejmowaniu bezprawnych działań wobec tej grupy pracowniczej. W tej sytuacji oczekujemy od Nowych Władz Uczelni pogłębionej refleksji nad dotychczas zajmowanym stanowiskiem oraz spotkania się z ZZ celem omówienia natychmiastowego wprowadzenia stosownych zmian w Statucie ZUT.


PRZYWRÓĆMY WRESZCIE PRAWO NA NASZEJ UCZELNI !!!


Dla przypomnienia sentencja z wyroku Sądu Najwyższego (Sygn. akt II PK 195/15 z dnia 12 stycznia 2016) w sprawie adiunkta "bez habilitacji":

"W doktrynie prezentowany jest jednolity pogląd, że skoro uczelniom wyższym pozostawiono autonomię kształtowania okresów pozwalających na uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego, to okres zatrudnienia powinien być liczony na nowo, to jest nie powinno się uwzględniać okresów zatrudnienia na stanowisku asystenta czy adiunkta przypadających przed dniem 1 października 2013 r..." 
Wystąpienie w Sprawie Wyników Audytu

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią wystąpienia Przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 19.12.2016. Wystąpienie dotyczy treści zawartych w audycie pt. " „Organizacja i realizacja sprzątania jednostek organizacyjnych ZUT”.  Wyniki audytu potwierdziły bałagan organizacyjny, prawny a w szczególności finansowy jaki został wprowadzony w wyniku nieuzasadnionego ekonomicznie wprowadzanie firm zewnętrznych do sprzątania w ZUT. Jest to bardzo przykre ponieważ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT informowało Władze Uczelni o tym stanie (co potwierdził audyt) już 2 lata temu. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT zrobi wszystko co w jej mocy aby doprowadzić do samego końca wyjaśnienie spraw o których jest mowa w audycie, gdyż wykazane w audycie  naruszenia prawne i finansowe nie mogą zostać niewyjaśniane. Dalsze działanie Władz Uczelni w tej sprawie, zgodnie z przysługującymi związkowi uprawnieniami, będą monitorowane, łącznie z przekazaniem (w razie konieczności) sprawy do innych pozauczelnianych prawnych organów.


obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy Nowego Algorytmu Finansowania Uczelni

Witam,
Wszystkich którzy interesuja sie nowym algorytmem (który zacznie obowiązywać chyba juz od 1 I 2017) zapraszam do posłuchania nagrania:Nagranie z posiedzenia Sejmowej Podkomisji Stalej Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 15 grudnia.Warto wysłuchać calej dyskusji od 9:56 do konca 10:58. Ew. mozna tylko wysłuchać tylko:
 • 9::06 v-min. Nauki i SW Teresa Czerwinska
 • 9:23 dyrektor Dept. Budzetu i Finansow MNiSW Jaroslaw Oliwa - długa prezentacja starego i nowego algorytmu
 • 9:48 b. krótka uwaga Jana Cieslinskiego
 • 9:56 poczatek dyskusji -pos. z Kukiz15 , prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • 10:14 Jan Cieslinski
 • 10:24 Julian Srebrny
 • 10:29 Aleksander Temkin przew. KKHP i NRR
 • 10:38:40 Sebastian Sahajdak -przew. KZ S Un. Szczecinski
 • 10:43 Boguslaw Dolega
 • 10:46 min. T. Czerwinska na zakonczenie

Dotyczy Podwyżek Wnagrodzeń

Witam, informuję że w dniu 06.12.2016 Związki Zawodowe działające w ZUT spotkały się z Nowymi Władzami Uczelni w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Na spotkaniu padła deklaracja ze strony Nowych Władz Uczelni gotowości do podjęcia rozmów po otrzymaniu przez Uczelnie informacji o wielkości dotacji na rok 2017.  Jednocześnie po raz kolejny dementuję informację, że Pan Rektor nie zamierza oddać podwyżek, które zostaną wstrzymane od stycznia 2017 roku podwyżek. Strony zasiądą do rozmów w kwietniu - maju 2017. Jednak po dzisiejszym spotkaniu widać gotowość i chęć Nowych Władz Uczelni do rozwiązania sporu na korzyść pracowników.


Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach Pan Rektor wyda komunikat w tej sprawie.

Bulwersująca Sprawa Pracownicza - Ciąg Dalszy

Witam, kilka dni temu informowaliśmy o bulwersującej sprawie pracowniczej, dotyczącej naszej koleżanki, matki z dzieckiem wracającej po urlopie macierzyńskim, która została "przymuszona" do przyjęcia niekorzystnych dla niej warunków zatrudnienia. Sprawa ta powstała jeszcze za czasów byłego Rektora oraz byłej Kierowniczki Działu Kadr.


KZ NSZZ"SOLIDARNOŚĆ" z zadowoleniem przyjmuje deklarację Nowego Rektora rozwiązania tej sprawy.  Jednak z nie możemy się zgodzić z całą treścią zawartą w odpowiedzi skierowanej do Naszego Związku Zawodowego. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT oczekuje pisemnej skonkretyzowanej, a nie tylko deklaratywnej propozycji dla pokrzywdzonego pracownika (w tym przypadku matki wychowującej dziecko).


Zapraszam do zapoznania się z pismem Pana Rektora oraz odpowiedzią KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                          Plik do pobrania.


Bulwersująca Sprawa Pracownicza

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do Pana Rektora. Pismo dotyczy sprawy naszej członkini, której po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca nie chce zatrudnić na stanowisku pracy, które zajmowała przed urlopem macierzyńskim. Należy dodać, że takim działaniem pracodawca łamie przepisy prawa pracy, które wyraźnie stanowią cyt. "Art. 186 . Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem"


Stało się tak gdyż pracodawca w czasie trwania urlopu macierzyńskiego zatrudnił na to stanowisko innego pracownika na czas nieokreślony do czego nie miał prawa.


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  wyraża przekonanie, że nowy Rektor podejmie stosowne działania w tej sprawie, tak aby była ona rozwiązana z korzyścią dla pracownika.


obrazek


Plik do pobrania.


Dotyczy Zaległych Podwyżek Wynagrodzeń

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Związki Zawodowe przedstawiły na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 28.11.2016. W piśmie ZZ zwracają się do senatorów o zajęcie stanowiska w sprawie niezrealizowanych w Naszej Uczelni podwyżek wynagrodzeń, za lata 2013-2015 i dalsze, oraz o zobligowanie Kwestora do przedstawienia pisemnego stanowiska w sprawie. Pisemna odpowiedź Kwestora będzie stanowiła podstawę do dalszych działań ZZ mających na celu przywrócenie należnych ustawowych podwyżek płac.


obrazek
Plik do pobrania.

Opinia Dotycząca Regulaminu Pracy ZUT

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z opinią prawną KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT dotyczącą Regulaminu Pracy w ZUT. Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione przez Władze Uczelni. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników jak i dla samej Uczelni.obrazek
Plik do pobrania.

Wystąpienie w Sprawie Audytu

Witam, zapraszam do zapoznania się z wystąpieniem przewodniczącego KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 24.10.2016 dotyczącego:
Stanowiska NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT w sprawie wyników audytu wewnętrznego „Organizacja i realizacja sprzątania jednostek organizacyjnych ZUT” z dnia 14.09.2016, potwierdzającego w całej rozciągłości zasadność wnoszonych do JM Rektora ZUT i Kanclerza problemów rażącego naruszania spraw pracowniczych – w grupach utrzymania czystości oraz dozoru i ochrony.    
Należy dodać, że to co potwierdził audyt było już wielokrotnie zgłaszane do poprzednich władz uczelni przez Związki Zawodowe.
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy Podwyżek Wnagrodzeń

Witam, w związku z licznymi pytaniami napływającymi do NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" dotyczącymi podwyżek wynagrodzeń informuję, że zgodnie z czerwcowymi ustaleniami Władze Uczelni i ZZ ponownie rozpoczną rozmowy w tej sprawie w kwietniu - maju 2017 (jak będziemy posiadać informacje o dotacji przyznanej dla Naszej Uczelni).


Chcę też zdementować plotkę, że Pan Rektor podjął już decyzję o całkowitym zabraniu podwyżki pracownikom uczelni.  JEST TO NIEPRAWDA, a osoby rozpowszechniające taką informację proszone są o zaprzestanie takich działań, gdyż wzbudzają one nie potrzebne emocje i napięcia. 


Pismo ZZ do MNiSW w sprawie podziału algorytmicznego

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i ZNP wystosowały do MNiSW w sprawie krzywdzącego podziału algorytmicznego dotacji na podwyzki wynagrodzeń w latach 2013-2015. 


obrazek
Plik do pobrania.

Projekt Nowego Rozporządzenia w sprawie Dotacji dla Uczelni

Witam, na portalu Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt nowego rozporządzenia w sprawie dotacji dla uczelni. Obecnie projekt jest etapie konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag do 20 października. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tak ważnym dla Naszej Uczelni projektem. Link do projektu.


Należy dodać, że NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i ZNP w ZUT w dniu 05.10.2016 wystosował do MNiSW pismo w sprawie krzywdzącego algorytmicznego podziału dotacji dla Naszej Uczelni. Pismo będzie wkrótce umieszczone na naszej stronie.


List Otwarty Dotyczący Poprawy Wynagrodzeń

Witam, w związku z odpowiedzią udzieloną przez MNiSW na zadane przez Związki Zawodowe działające w ZUT pytanie, dotyczące realizacji poprawy wynagrodzeń w Naszej Uczelni zapraszam do zapoznania się z treścią listu otwartego KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. 


W udzielonej ZZ odpowiedzi MNiSW jasno wynika, że nie zrealizowanie pełnych podwyżek wynagrodzeń (tj. 30% w stosunku do roku 2012) jest wyłącznie z winy Naszej Uczelni, a nie jak utrzymują Władze Naszej Uczelni z winy MNiSW. W zamieszczonym liście otwartym do społeczności akademickiej wyjaśniamy rzeczywiste przyczyny tego stanu rzeczy.


NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT deklarujemy, że nie zakańcza sporu zbiorowego i będzie dalej kontynuował działania mające na celu najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązanie trwającego sporu z pracodawcą.


List Otwarty                                                                                                                                             

obrazek


Plik do pobrania.


 Odpowiedz  MNISW

obrazek


Plik do pobrania.


Podwyżki - Pismo do MNiSW

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Związki Zawodowe wystosowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podwyżek wynagrodzeń w latach 2013-2015. Otrzymana odpowiedz na postawione w piśmie pytania, pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii czy Uczelnia dostała środki na podwyżki pokrywające skutki przechodzone. 


obrazek
Plik do pobrania.