Adiunkci "bez habilitacji" - Wyrok Sądu Najwyższego

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2016, dotyczącego adiunktów "bez habilitacji" zatrudnionych przed 30 września 2013. Wyrok SN jest jednoznaczny i stwierdza, że okresy zatrudnienia przed 30 września 2013 nie są wliczane do 8 letniego okresu zatrudnienia o którym mowa w art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.


Cyt. "Oznacza to, że okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta powinien trwać do dnia 30 września 2021 r. bowiem po tej dacie upłynie ośmioletni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 120 Prawo o szkolnictwie wyższym. W doktrynie prezentowany jest jednolity pogląd, że skoro uczelniom wyższym pozostawiono autonomię kształtowania okresów pozwalających na uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego, to kres zatrudnienia powinien być liczony na nowo, to jest nie powinno się uwzględniać okresów zatrudnienia na stanowisku asystenta lub adiunkta przed 1 października 2013"


Należy tu postawić pytanie, ile jeszcze Nasza Uczelnia będzie stosowała nie zgodne z prawem zapisy w statucie, mimo jednoznacznej odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na skargę ZZ, oraz wyroku SN w tej sprawie.


W związku z powyższym ZZ wystosowały do Pana Rektora kolejne pismo w sprawie, przedstawione na posiedzeniu senatu w dniu 30.05.2016.


obrazek obrazek


Plik do pobrania.                                                                           Plik do pobrania.


Podwyżki Wynagrodzeń 2015

Witam, informuję że w dniu 23.05.2016 odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Władzami Uczelni w sprawie podwyżek z roku 2015. Na spotkaniu strony doszły do "warunkowego porozumienia" dotyczącego sprawy - nie kończącego sporu zbiorowego. Ustalono, że wracamy czasowo (do końca grudnia 2016) do stanu podwyżek na dzień 31.12.2015. Do ponownych rozmów strony usiądą w 2017 roku jak Uczelnia dostanie informacje o budżecie na rok 2017.


Podwyżki wraz z wyrównaniem zostaną wypłacone na konta w dniu 17.06.2016 roku.
Związki Zawodowe cały czas będą prowadzić działania mające na celu odzyskanie należnej kwoty podwyżek dla pracowników Naszej Uczelni. 

Notatka ze spotkania ZZ z Władzami Uczelni                         Pismo Pana Rektora dotyczące podwyżek.
obrazek obrazek
Plik do pobrania.                                                                            Plik do pobrania.


Posiedzenie Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałem z posiedzenia dotyczącej rotacji pracowników oraz płac na uczelniach wyższych.
Link do nagrania: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=8ADAA8D3784A9552C1257FB2003D0985#Podwyżki Wynagrodzeń 2015 - nowe informacje

Witam, informuję wszystkich pracowników, że w dniu 13.05.2016 odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Władzami Uczelni, w spotkaniu brał udział Rektor Elekt, w sprawie podwyżek wynagrodzeń z 2015 roku. Spotkanie doprowadziło do ustalenia wspólnego stanowiska w sprawie, które zostanie podpisane w dniu 23.05.2016. Należy dodać, że na dzisiejszym spotkaniu pojawiły się konkretne propozycje, które  przybliżają do rozwiązanie istniejącego problemu z korzyścią dla pracowników Naszej Uczelni.  Nowe informacje w sprawie pojawią się w dniu 23.05.2016.


225 Rocznica Konstytucji 3 maja

obrazek

Sprawy Pracownicze na WTiICH

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do Pana Rektora w sprawie przywrócenia pracowników WTiICH do pełnych etatów oraz proporcjonalnie zwiększenia im wynagrodzenia. Wspomniani pracownicy w 2011 roku zawarli dla dobra Wydziału, umowę warunkową, godząc się na zmiejszenie zatrudnienia do 3/4 etatu na czas trudnej sytuacji finansowej WTiICH. Chwilą zakończenia umowy było uzyskanie przez wydział dobrej sytuacji finansowej - co nastąpiło.  Jednak Pan Rektor nie wywiązuje się z zawartej z pracownikami umowy - w między czasie wyrażając zgodę na zatrudnienie dodatkowych pracowników firm outsourcingowych. Te działania noszą znamiona niedotrzymywania zawartych umów, działania na szkodę pracowników oraz wręcz  ich dyskryminacji z powodu trwającego nie prawnie zatrudniania ich w niepełnym wymiarze czasu pracy z obniżonymi poborami.


obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki Wynagrodzeń - Nowe Informacje

Witam, w dniu 25.04.2016 Związki Zawodowe wystosowały kolejne pismo do Pana Rektora w sprawie podwyżek wynagrodzeń i zakończenia trwającego sporu zbiorowego. Kolejne spotkanie w sprawie podwyżek zostało ustalone na 13.05.2016 na godzinę 10:00 - o wyniku spotkania będziemy informować.


obrazek
Plik do pobrania.

Sprawa Adiunktów Bez Habilitacji - Nowe Informacje

Witam, jest mi niezmiernie miło powiadomić wszystkich, że w dniu 22.04.2015 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie Naszego Kolegi (adiunkta bez habilitacji), który został zwolniony z pracy na podstawie (jak utrzymywał Nasz Związek Zawodowy, zwolniony pracownik i co podzielił w swoim wyroku Sąd Rejonowy) nie prawnych zapisów zawartych w Statucie ZUT.


     Sąd Okręgowy w swoim wyroku przyznał rację pracownikowi uznając tym samym bezprawność działań Uczelni na podstawie których został on pozbawiony pracy i nakazał przywrócenie adiunkta do pracy. Dla Związków Zawodowych działających w Uczelni jest to  satysfakcja z tego powodu, że konsekwentnie broniliśmy obowiązujących  przepisów prawnych (mimo ich nie uznawania przez Władze Naszej Uczelni) dotyczących adiunktów bez habilitacji. Należy dodać, że w czasie uzasadniania orzeczenia Sąd wyartykułował sentencję zgodą z odpowiedzią MNISW na skargę ZZ w tej sprawie.


  Gratulujemy naszemu koledze mimo moralnych i finansowych strat na jakie naraziła go Uczelnia swoimi bezprawnymi działaniami, przy czym nikt odpowiedzialny w Uczelni za ten stan nie poniósł żadnej konsekwencji. 


  Było by nie stosownością by w tej zawstydzającej Uczelnie sprawie pominąć rolę Działu Prawnego Uczelni, którego obowiązkiem było konsekwentnie przekonywać Władze Uczelni o nie prawności podejmowanych działań wobec naszego kolegi.


Słodki Upominek z Okazji Dnia Dziecka

Witam, informuję że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT przygotowuje słodki upominek dla dzieci naszych członków z okazji Dnia Dziecka. Upominek przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Zapisy na upominek w sekretariacie związku do dnia 15.05.2016.

Impreza Integracyjna

obrazek
Plik do pobrania.

Pikieta

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego zapraszam do udziału w pikiecie.
obrazek

Spotkanie w dniu 6 kwietnia

W dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z pracownikami naszej uczelni. Dużym zaskoczeniem było to, że na spotkaniu pojawiła się grupa pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego. Świadczy to o dużym zaufaniu do działań naszego związku, które prowadzimy dla dobra wszystkich pracowników.

Pielgrzymka do Lichenia

Witam, w imieniu Pana Dariusza Mądraszewskiego Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego przesyłam w załączeniu informacje o Pielgrzymce do Lichenia. Uwaga!!! Istnieje możliwość dofinansowania - szczegóły w sekretariacie Naszego Związku.

obrazek

Plik do pobrania.

Raport NOU o warunkach pracy osób ze stopniem doktora na polskich uczelniach

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z raportem "Nowe Otwarcie Uniwersytetu", w którym przedstawiono analizę sytuacji pracowników naukowych ze stopniem doktora na polskich uczelniach.
obrazek
Plik do pobrania.

Spotkanie z NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, w  imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT zapraszam wszystkich członków oraz pracowników na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 r w Auli Nowa Chemia o godzinie 15:00.
obrazek
Plik do pobrania.

P.S Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji.

Spotkanie z Władzami Uczelni w dniu 22.03.2016

Witam, informuję, że w dniu 22.03.2016 odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami Związków Zawodowych. Spotkanie dotyczyło dwóch kwestii:
           1.  Podwyżek wynagrodzeń 2015
            2.  Sprawy adiunktów bez habilitacji

Co do sprawy dotyczącej przywrócenia podwyżek wynagrodzeń strony, na wniosek Pan Rektora, ustaliły kolejne spotkanie w połowie kwietnia (uczelnia otrzyma wtedy informację o przyznanej dotacji).  Mamy nadzieję, że spotkanie doprowadzi do porozumienia tym bardziej, że z informacji napływających z MNiSW, wbrew temu co dotychczas utrzymywały władze uczelni, jasno wynika, że w budżecie na 2016 uwzględniono skutki przechodzące trójetapowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych – o czym pisze Pani Minister dr hab. Teresa Czerwińska (artykuł zamieszczony poniżej). ZZ poinformowały Pana Rektora, że w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strona związkowa zwróci się do MNiSW o prawne i ostateczne rozstrzygnięcie sporu, ponieważ dalsze działania w uczelni przedłużające spór nie mają racjonalnego uzasadnienia.


 obrazek
Plik do pobrania.

Co do sprawy adiunktów bez habilitacji Związki Zawodowe w dniu 11.03.2016 wystosowały pismo do Pana Rektora (treść pisma poniżej) o jasną deklarację czy Uczelnia zmieni nie prawne zapisy w Statucie Uczelni, a których konieczność zmiany wykazał w swojej odpowiedzi, na skargę ZZ, Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Władze Uczelni po raz kolejny nie udzieliły Związkom Zawodowym odpowiedzi na piśmie, co do swojego stanowiska w tej kwestii, co było by podstawą do ponownego wystąpienia w tej sprawie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tej kwestii Pan Rektor, jedynie przekazał informację iż Dział Prawny przygotowuje swoje stanowisko w sprawie, które zamierza przesłać do MNiSW. Z informacji Pana Rektora wynika, że będzie ono przeciwne do argumentacji prawnych zawartych zarówno w skardze ZZ skierowanej do MNiSW, jak i we wspomnianym stanowisku MNiSW. Strona związkowa wyraziła wobec Pana Rektora opinię iż tak sformułowane stanowisko Uczelni – w istocie przeciwne obowiązującym zapisom prawnym, a opierające się w znacznej mierze na innych pozaprawnych kwestiach – może narażać Naszą Uczelnie na świadome rozmijanie się z prawem oraz odsłaniające rzeczywiste intencje Uczelni – działania z niskich pobudek na nie korzyść adiunktów bez habilitacji


obrazek
Plik do pobrania.

Pismo Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

wczoraj skierowaliśmy do ministerstwa nasze propozycje dotyczące tzw. deregulacji (w załączeniu) – serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego dokumentu, a w szczególności kol. M. Sapor oraz kol. W. Pillichowi. Jutro tj. 17 marca, zgodnie z naszym pismem skierowanym do ministerstwa spotykamy się z Panem prof. Aleksandrem Bobko Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy zamiar omówić następujące zagadnienia:

1. Realizacja uprawnień związków zawodowych w procesie planowanej przez ministerstwo NiSzW zmiany prawa – PSW, itd.

2. Finansowanie szkolnictwa wyższego, plany MNiSzW związane z finansowaniem szkół niepublicznych.

3. Nowa rola PKA – planowane zmiany w zapisach prawa.

4. Ustawa o Instytutach Badawczych.


W ostatniej sprawie jak zapewne pamiętacie skierowaliśmy wraz z kol. J. Dudkiem list do przew. Klubu Parlamentarnego PiS prof. R. Terleckiego -www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/70, który skrzętnie został wykorzystany w wystąpieniach RGIB do Pani Premier Beaty Szydło Pismo do Premier Beaty Szydło oraz Premiera Morawieckiego Pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazuje nasz kol. Andrzej Bartczak (jego sprawozdanie w załączeniu), stał się również przyczyną zmiany decyzji RGNiSzW.

Pozdrawiam serdecznie


Bogusław Dołęga
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy podwyżek wynagrodzeń 2015

Witam, informuję że w dniu 23.03.2016 odbędzie się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Panem Rektorem w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Mamy nadzieję, że spotkanie  doprowadzi do porozumienia w tej ważnej dla pracowników sprawie, kończąc tym samym trwający od czerwca 2015 r spór zbiorowy.


Skarga do MNiSW


Witam, informuję że w dniu 12.01.2016 r Związki Zawodowe w ZUT skierowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skargę na nie prawne zapisy w Statucie ZUT - krzywdzące adiunktów bez habilitacji. 


Z satysfakcją informuję, że skarga została rozpatrzona pozytywnie.  Decyzja Ministra stwierdza, iż: 


"...okresy zatrudnienia adiunkta przed dniem 1 października 2013 roku nie podlegają zaliczeniu do określonego w Statucie uczelni limitu czasu. ... Zatem 8 letni okres liczy się od momentu wejścia w życie przepisu, czyli od 1 października 2013"


"... zatem osoby nie posiadające stopnia doktora habilitowanego, zatrudnione na stanowisku adiunkta przed wejściem w życiem tych przepisów w opinii ministerstwa, mają dodatkowo 8 lat na uzyskanie tego stopnia,...."


Uzasadnione więc jest stwierdzenie, że nie uwzględnianie przez Władze Uczelni opinii prawnych przedstawianych przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i wspieranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ZUT - powodowało działanie na nie korzyść pracowników, którzy w większości "rzekomo w aureoli prawa" - mówiąc najogólniej - byli i są jeszcze nadal dotkliwie krzywdzeni - moralnie, finansowo i zawodowo.Oczekujemy, że rozstrzygnięcie przez Ministra kwestii prawnych, spowoduje nie tylko refleksję osób odpowiedzialnych, ale doprowadzi w tym względzie do właściwego stanu prawnego. 

Uzasadnionym jest więc oczekiwanie Związków Zawodowych na udzielenie pokrzywdzonym stosownych satysfakcji nie tylko osobistych.


Zapraszam do zapoznania się z skargą oraz odpowiedzią Ministra.


obrazek obrazek


Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.