Pielgrzymka do Lichenia

Witam, w zapraszam do udziału XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  do Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2018 r. 
*Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu, szczegóły w sekretariacie.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                                Plik do pobrania.

Wybory - Komunikat 3

Witam, zamieszczam terminy wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych.
obrazek
Plik do pobrania.

Informacje KSN w Sprawie Ustawy 2.0

Witam, zapraszam do zapoznania się z nowymi informacjami dotyczącymi Ustawy 2.0 otrzymanymi z Krajowej Sekcji Nauki.

"Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Prace nad tzw. Konstytucją dla Nauki ciągle trwają. Przypomnę, że w dniu 22 stycznia 2018 roku uczestniczyłem wraz z kol. M. Sapor, T. Kulikiem oraz M. Kisilowskim w spotkaniu podczas którego Pan Premier przedstawił tzw. projekt po uwzględnieniu uwag strony społecznej. Ponieważ po Komisji Uzgodnieniowej miały się ukazać projekty stosownych rozporządzeń wstępnie umawialiśmy się na spotkanie wraz z przedstawicielami ZNP z ministerstwem po upublicznieniu tych projektów, jednak po analizie nowego projektu ustawy doszliśmy do zdania, że należy w trybie pilnym doprowadzić do takiego spotkania. W dniu 30 stycznia doszło do spotkania stron związkowych (KSN+ZNP) z Sekretarzem stanu w MNiSzW prof. A. Bobko, Podsekretarzem  P. Mullerem, szefem Gabinetu Politycznego Ministra Piotrem Ziółkowskim oraz Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Wyższego Marcinem Czają. Podczas tego spotkania otrzymaliśmy doszło do uzgodnień wielu istotnych dla nas zapisów - zmiany te zostały przez nas zawarte w dołączonym załączniku. Strony deklarowały dalszą współpracę i wolę znajdowania rozwiązań najbardziej korzystnych dla pracowników. Po tym spotkaniu, na początku tego tygodnia dostałem zaproszenie na spotkanie z Ministrem J. Gowinem. Do spotkania doszło wczoraj. Przedstawiałem nasze stanowisko na poszczególne interesujące nas kwestie, zostawiłem Panu Premierowi mój list, który załączam. Ogólnie wydaje się, że w wielu sprawach dotyczących pracowników nasze stanowiska są zbieżne. Pozostaje oczywiście wiele spornych obszarów o czym nie tylko mówiłem, ale też stosowny wykaz z uzasadnieniem w postaci artykułu kol. W. Pillicha pozostawiłem Panu Ministrowi - obiecał ponowne przeanalizowanie naszych postulatów. Zgodziliśmy się, że niewątpliwie wspólnym priorytetem muszą być działania wynikające z poglądu o niedofinansowaniu obszaru nauki i szkolnictwa wyższego - w tym zakresie zadeklarowałem nasze wsparcie dla działań Ministerstwa zmierzających do wypracowania pełnego konsensusu zagwarantowanego stosownymi zapisami ustawowymi.

Na zakończenie mojego spotkania przedstawiłem prośbę dotyczącą pilnej zmiany w ustawie o stopniach i tytułach naukowych (pismo w załączeniu), która jest inicjatywą Kol. z UP z Poznania - dziękuję za inicjatywę.

Na koniec chciałbym podziękować za Wasze uwagi, stanowiska - wszystkie analizujemy. Np. zwrócimy się do min. Rodziny, Pracy i Spraw Społecznych w sprawie zapowiedzianej zmiany wieku emerytalnego dla kobiet NA.

Pozdrawiam serdecznie

B. Dołega"


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                                   Plik do pobrania.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                                    Plik do pobrania.


Wybory - Komunikat nr 2

W związku ze zbliżającymi się wyborami na kadencję 2018-2022 Zakładowa Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich członków NSZZ "Solidarność" ZUT o składanie kandydatur na delegatów do dnia 19 lutego 2018 r. na formularzu "Zgłoszenie delegata" 
Zgłoszenie delegatów prosimy składać członkom Zakładowej Komisji Wyborczej lub w Sekretariacie Związku na BJM p.431 oraz w Kancelarii Głównej w Rektoracie na półce "Solidarność".
O terminie wyboru delegatów w Okręgach poinformujemy o kolejnym komunikacie.


 


obrazek
Plik do pobrania.

Wybory - Komunikat 1

Witam, zapraszam do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi wyborów NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                        Plik do pobrania.
obrazek

Plik do pobrania.

13 Pensja 2018

Witam, informuję że na posiedzeniu senatu Pan Rektor poinformował, że 13 pensja będzie wypłacona w dniu 02.03.2018.

Rozliczanie Godzin Nauczycieli

Aktualizacja nr 1 (24.01.2018) - Witam, zapraszam do zapoznania się odpowiedzią Pani Prorektor na pytania naszego związku dotyczącego podstawy prawnej rozliczania godzin dydaktycznych w naszej uczelni. Nasz Związek Zawodowy w sposób oczywisty i zgodny z obowiązującymi przepisami, kwestionuje przedstawioną opinie prawną, stosowany sposób rozliczania godzin dydaktycznych oraz przydatność wspomnianych wyroków sądowych, których rozstrzygnięcie nastąpiło nie na skutek roszczeń powoda z mocy art. 136 ust. 2 ustawy, ale z powodu niewłaściwego zakwalifikowania swojego roszczenia w pozwie przeciw Uczelni. Wyroki w swej istocie nie dotyczą bowiem rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych a możliwości prowadzenia sporu o ustalenie wykładni przepisów obowiązujących w omawianej sprawie. Kwestią wymagającą podniesienia w tym sporze jest brak podstawy ustawowej obowiązującego systemu rozliczeń godzin dydaktycznych na Uczelni, co wymagane jest z mocy art. 130 ust 2 ustawy cyt. „zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych w tym wymiar zadań godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat”. Brak stosownej uchwały (powinna obowiązywać już od 2006 r) w  sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych (uchwały, na które powołuje się dział kształcenia nie dotyczą tych zasad) może skłaniać do kwestionowania prawnych podstaw działań Uczelni w tym względzie.


W związku z powyższym NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała stosowne pismo w tej sprawie oraz  wyraża pogląd iż aby nie potęgować sporu Dział Kształcenia podejmie stosowne działania mające na celu wyeliminowanie nie prawnych działań stosowanych przy rozliczaniu godzin wobec nauczycieli akademickich.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                   Plik do pobrania.
 


Witam, sprawa rozliczania godzin nauczycieli akademickich (wynikających z pensum i ponadwymiarowych) była już przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wyjaśniana w kwietniu 2017. Na pismo ZZ L.dz. 12/2017 z dnia 13.04.2017 otrzymaliśmy odpowiedz z Działu Kształcenia, pismo KDK-1/189/2017 z dnia 25.04.2017, w którym zdaniem ZZ wyjaśniono  sporne kwestie (pisma ponownie zamieszczono poniżej dla przypomnienia sprawy). Jednak w ostatnim czasie do KZ dochodzą informacje budzące wątpliwości, co do ustaleń wynikających z w/w pism i oczekiwanego postępowania w tej sprawie przez uczelnie.  W związku z powyższym KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ponownie postanowiła wyjaśnić budzące wątpliwości sprawy i wystosowała do Działu Kształcenia  pismo w sprawie. Pp otrzymaniu informacji, o które prosimy w piśmie, przygotowywane zostanie ponowne wystąpienie w tej sprawie do Pana Rektora (zostanie opublikowane po przekazaniu). Nasz Związek zawodowy uważa sprawę za pilną i poważną, z tego powodu iż uważamy, że aktualne praktyki podczas rozliczania godzin dydaktycznych naruszają obowiązujące przepisy prawne. obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.

Projekt Ustawy z Dnia 22.01.2018

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 22.01.2018.
obrazek
Plik do pobrania.

Prezentacja projektu ustawy – transmisja

Zapraszam na transmisję na żywo prezentacji projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Transmisja z auli warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do ok. 13:15.
Projekt ustawy przedstawi  Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Link do transmisji.

Nowa Ustawa - Co się Zmieniło po Konsultacjach

Witam, zapraszam do zapoznania się z artykułem pt. "Projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe - co się zmieniło po konsultacjach", w którym omówiono najważniejsze zmiany w Ustawie 2.0,  które wprowadzono po konsultacjach/

Dotyczy Uzgodnień Propozycji Zmian Regulaminu Nagród Rektora

AKTUALIZACJA!!! nr 2 - Informuję, że w dniu 17.01.2018 odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Włądzami Uczelni w sprawie zmian w regulaminie nagród rektora. Strony doszły do porozumienia. Postulaty strony związkowej zostały uwzględnione. Oznacza to, że pracownicy nie będący nauczycielami a którzy mają znaczący, udokumentowany wkład w prace zespołu badawczego, który otrzymał nagrodę rektora, także zostaną nagrodzeni. Środki na te nagrody zostaną wydzielone z 15% rezerwy Rektora.


AKTUALIZACJA!!!  nr 1 - Informuję, że nowy Regulamin Nagród Rektor (w związku z brakiem uzgodnień z ZZ) nie został uchwalony. ZZ cały czas deklarują gotowość do prowadzenia rozmów nad nowym kształtem w/w regulaminu.


Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z poniższym pismem, w którym ZZ przedstawiają przebieg i istotę sporu dotyczącą uzgodnień zmian w Regulaminie Nagród Rektora. Opublikowanie tego pisma wynika również z faktu docierania do ZZ różnych informacji na temat roli stron w tym problemie, a w szczególności ZZ jako strony mało konsyljacyjnej . Chcemy aby pracownicy mieli jednakowy pogląd na istotę sporu, który nie zaistniał ze strony ZZ, a dotyczy w istocie niezwykle istotnego problemu dla wszystkich nauczycieli akademickich.


obrazek
Plik do pobrania.

Działania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Sprawie Utrzymania Kosztów Uzyskania Przychodów

AKTUALIZACJA!!! - Witam, zamieszczam odpowiedz MNiSW na interpelacje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ'" w sprawie 50% odliczenia kosztów. Stanowisko MNiSW i zgodne z wykładnią jaką prezentuje nasz ZZ tz. cyt:

"Nie można w zapisach art. 22 ust. 9b pkt 2 łącznika „-” występującego w sformułowaniach „badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej” interpretować jako koniunkcji. Wynika to z treści art. 5a pkt 38 ustawy o PIT w którym zostało zdefiniowane pojęcie działalności badawczo-rozwojowej – wymienionej właśnie w art. 22 ust. 9b pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem za działalność badawczo-rozwojową uważa się, działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Definicja ta pokazuje, w jaki sposób ustawodawca używa/rozumie łącznik „-” (badawczo-rozwojowa). Zgodnie z wykładnią systemową, w ten sam sposób należy rozumieć użycie tego łącznika w innych określeniach użytych w ramach tego samego aktu (chyba że dane określenia mają inne utrwalone w języku znaczenia). Skoro ustawodawca wprost przewidział, że działalność badawczo-rozwojowa obejmuje działalność badawczą lub rozwojową, w taki sam sposób należy odczytywać określenie działalność naukowo-dydaktyczna, tj. jako działalność naukową lub dydaktyczną. To zaś prowadzi do wniosku, że prawo do odliczenia 50 % kosztów od przychodów nie może być wyłączone wobec pracowników wykonujących wyłącznie działalność dydaktyczną lub naukową.  Jedyna racjonalna interpretacja art. 22 ust.9b pkt 2 ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że przepis ten w równym stopniu będzie się stosował do pracowników wykonujących wyłącznie działalność naukową, wyłącznie dydaktyczną bądź tych, którzy wykonują działalność zarazem naukową i dydaktyczną. "


 obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                                Plik do pobrania.