OPINIA KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" DO PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA WS EWALUACJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Witam, zapraszam do zapoznania się z opinią Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie projektu rozporządzenia ewaluacji działalności naukowej. NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" podtrzymuje swoje krytyczne uwagi.
obrazek
Plik do pobrania.

Powrót do pracy - zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

W związku ze stopniowym odmrażaniem gospodarki pracownicy i pracodawcy muszą się przygotować na bezpieczny powrót do pracy, PIP zwraca uwagę na kilka ważnych kwestii: czytaj dalej...

Praca Sekretariatu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT

Witam, informuję, że od 07.05.2020 w każdy czwartek (do odwołania) będzie czynny sekretariat związku w godzinach od 10:00 do 12:00.

Komunikat z Zarządu Regionu

obrazek
Plik do pobrania.

Zmiany w Terminach Oceny Okresowej za 2019r

Witam, informuję wszystkich, że Komisja Zakładowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, pozytywnie zaopiniowała zmiany dotyczące oceny okresowej nauczycieli akademickich za 2019 r. Zapraszam wszystkich do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.
obrazek
Plik do pobrania.

Mobbing na uczelniach wyższych

Witam, zapraszam do przeczytania ciekawego artykułu opublikowanego na portalu Gazeta.pl. Czy u nas też tak jest?

"Aż 65 proc. pracowników naukowych przyznało w anonimowej ankiecie przeprowadzonej przez Fundację Nauka Polska, że doświadczyli mobbingu na uczelni, w której pracują. - Uczelnie to środowisko silnie zhierarchizowane, dlatego ryzyko wystąpienia zachowań mobbingowych jest tam bardzo duże - mówi prawnik Grzegorz Ilnicki. Władze uczelni w wielu przypadkach ignorują skargi zgłaszane przez pracowników lub wymuszają na nich wycofanie się z oskarżeń. Nękani niekiedy latami pracownicy są bezsilni. czytaj dalej...

Kaganiec na Usta Wykładowcy?

Nie tylko środowisko akademickie zbulwersowała decyzja rzecznika dyscyplinarnego prof. dr hab. Wojciecha Popiołka o złożeniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dr hab. Ewy Budzyńskiej, zatrudnionej od 28 lat na Wydziale Nauk Społecznych. O tym wydarzeniu stało się głośno w styczniu 2020 r., gdy sprawa ta przedostała się do mediów i była komentowana w prasie, radio i telewizji.


Dr hab. Ewa Burzyńska od 8 października do 17 grudnia 2018 r. prowadziła zajęcia „Socjologia problemów społecznych: Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych”, na które składało się 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. W zajęciach brało udział 21 studentów.


12 studentów II roku socjologii uczestniczących w tych zajęciach napisało skargę z datą 21 grudnia 2018 r. do Rektora UŚ na dr hab. Ewę Budzyńską, zarzucając jej „narzucanie ideologii anti-choice, poglądów homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową oraz promowanie poglądów radykalno-katolickich”.


8 stycznia 2019 r. dr hab. Ewa Budzyńska została telefonicznie wezwana na rozmowę przez Dziekana WNS dr hab. Kazimierza Miroszewskiego. W rozmowie wziął udział Dyrektor Instytutu Socjologii WNS  UŚ dr hab. Tomasz Nawrocki, natomiast nie był zaproszony jej bezpośredni przełożony, Kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz. Dziekan WNS dał dr hab. Ewie Budzyńskiej niekompletny i anonimowy tekst skargi studentów, natomiast odmówił udostępnienia jej całego tekstu skargi. Co więcej, dwa tygodnie później telefonicznie zażądał ustosunkowania się do tej skargi, bez udostępnienia całości tekstu. 11 stycznia 2019 r. bezpośredni przełożony dr hab. Ewy Budzyńskiej prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz napisał do Rektora UŚ, Dziekana WNS i Dyrektora Instytutu Socjologii list w jej sprawie, w którym wyraził pozytywną opinię o dr hab. Ewie Budzyńskiej.


W tej sytuacji dr hab. Ewa Budzyńska zasięgnęła porady w kancelarii prawniczej uzyskując odpowiedź, że przekazany jej niepełny i anonimowy tekst skargi nie może stanowić przedmiotu urzędowej odpowiedzi.


8 lutego 2019 r. Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk poprosił rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, o czym dr hab. Ewa Budzyńska została poinformowana 28 lutego 2019 r. Rzecznik dyscyplinarny prof. dr hab. Wojciech Popiołek napisał pismo do dr hab. Ewy Budzyńskiej powiadamijące ją, że jest podejrzana o czyny uchybiające jej obowiązkom i godności nauczyciela akademickiego.


W kwietniu 2019 r. prof. dr hab. Wojciech Popiołek przesłuchał tylko czterech studentów, przy czym dwojgu przesłuchiwanym pokazał protokół zeznań trzeciego z nich i z tak poprowadzonego przesłuchania wyciągnął wniosek o prawdziwości zeznań. Nie zapytał pozostałych 8 sygnatariuszy skargi, ani 9 studentów, którzy nie poparli skargi.


W lipcu 2019 r. dr hab. Ewa Budzyńska, w obecności dwóch prawników, ustosunkowała się ustnie do treści zeznań czworga świadków.


22 października 2019 r. otrzymała zawiadomienie o wniosku rzecznika dyscyplinarnego prof. dr hab. Wojciecha Popiołka do Komisji Dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.


Dr hab. Ewa Budzyńska w proteście przeciwko cenzurze, niesłusznym oskarżeniom i sposobowi przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego, 14 listopada 2019 r. złożyła prośbę o rozwiązanie umowy o pracę z końcem semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.


31 stycznia 2020 r. odbyła się pierwsza rozprawa przed Uczelnianą Komisją Dyscyplinarną ds. Nauczycieli Akademickich, podczas której zostało odczytane 30-stronicowe uzasadnienie wniosku rzecznika dyscyplinarnego. Po 5 godzinach Komisja wyznaczyła kolejny termin rozprawy na 13 marca 2020 r., chcąc w tym terminie przesłuchać studentów na temat wykładów dr hab. Ewy Budzyńskiej, które odbyły się w 2018 roku.


Zaskoczyło mnie zawarte we wniosku do Komisji Dyscyplinarnej stwierdzenie rzecznika dyscyplinarnego UŚ, prawnika, że ukaranie wykładowcy będzie wyrazem prewencji ogólnej i prewencji szczególnej. Zaskoczyło mnie dlatego, że przykładne ukaranie kojarzy mi się z karaniem opozycjonistów w czasie stanu wojennego. Zarzuca się pani profesor, że nie podziela ideologii gender – tak wywód rzecznika dyscyplinarnego UŚ podsumował dr Marcin Olszówka z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którego prawnicy reprezentują dr hab. Ewę Budzyńską.


18 stycznia 2020 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego, którego członkiem jest dr hab. Ewa Budzyńska, wyraziła przekonanie, że atak na dr hab. Ewę Budzyńską godzi w powszechną gwarancję wolności wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a także wolność badań naukowych i wolność nauczania. KZ NSZZ „Solidarność” US, biorąc pod uwagę całość materiału dowodowego, stoi na stanowisku, że dr hab. Ewa Budzyńska nie popełniła czynu dyscyplinarnego i powinna zostać uniewinniona. Stanowisko to zostało poparte 19 lutego b.r. przez Regionalną Sekcję Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Również Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Katowickim stanęła w obronie dr hab. Ewy Budzyńskiej. W wywiadzie dla Telewizji Republika oskarżona prof. Budzyńska tak skomentowała to postępowanie: „Wykładowcy, którzy nie utożsamiają się z lewicowymi postulatami są wykluczani”.


Wolność badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników gwarantuje Art. 74 Konstytucji RP. Warto przywołać także Art. 13 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, który mówi, że badania naukowe są wolne od ograniczeń, a wolność akademicka jest szanowana.


Ostatnio pojawiały się zakusy na ograniczenie wolności badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników. Przykładem niech będzie sprawa prof. dr hab. nauk humanistycznych Aleksandra Nalaskowskiego (umorzona) oraz ponad 20 innych przypadków zarejestrowanych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.


Uniwersytet powinien być miejscem dyskusji, gdzie ścierają się różne poglądy i teorie.
dr Antoni Winiarski

Zawieszenie współpracy z PiS

Witam, informuję że w dniu 25.02.2020 Zarząd Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego przyjął stanowisko o zawieszeniu współpracy z PIS.
obrazek
Plik do pobrania.


Zniżki na Ubezpieczenia w PZU dla Członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Członkowie Solidarności mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU, dzięki programowi „Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność”. Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”, Paweł Surówka, prezes PZU oraz Michał Krupiński, prezes Banku Pekao S. A.


Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc. Po dokonaniu aktywacji w Klubie każdy otrzyma kartę uprawniającą do 10 proc. zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń. Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarność, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.


O czym należy pamiętać? Zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia; właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony; zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej; z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.


Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, a także Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta.


Elektroniczna Legitymacja NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, informuję, że są już elektroniczne legitymacje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. Zapraszam po odbiór do sekretariatu. Przypominam, że legitymacja uprawnia do zniżek na paliwo na stacjach LOTOS.