Projekt Ustawy z Dnia 22.01.2018

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 22.01.2018.
obrazek
Plik do pobrania.

Prezentacja projektu ustawy – transmisja

Zapraszam na transmisję na żywo prezentacji projektu ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” w poniedziałek, 22 stycznia 2018 r.

Transmisja z auli warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpocznie się o godzinie 12:00 i potrwa do ok. 13:15.
Projekt ustawy przedstawi  Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów i minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Link do transmisji.

Nowa Ustawa - Co się Zmieniło po Konsultacjach

Witam, zapraszam do zapoznania się z artykułem pt. "Projekt ustawy reformującej szkolnictwo wyższe - co się zmieniło po konsultacjach", w którym omówiono najważniejsze zmiany w Ustawie 2.0,  które wprowadzono po konsultacjach/

Dotyczy Uzgodnień Propozycji Zmian Regulaminu Nagród Rektora

AKTUALIZACJA!!! nr 2 - Informuję, że w dniu 17.01.2018 odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Włądzami Uczelni w sprawie zmian w regulaminie nagród rektora. Strony doszły do porozumienia. Postulaty strony związkowej zostały uwzględnione. Oznacza to, że pracownicy nie będący nauczycielami a którzy mają znaczący, udokumentowany wkład w prace zespołu badawczego, który otrzymał nagrodę rektora, także zostaną nagrodzeni. Środki na te nagrody zostaną wydzielone z 15% rezerwy Rektora.


AKTUALIZACJA!!!  nr 1 - Informuję, że nowy Regulamin Nagród Rektor (w związku z brakiem uzgodnień z ZZ) nie został uchwalony. ZZ cały czas deklarują gotowość do prowadzenia rozmów nad nowym kształtem w/w regulaminu.


Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z poniższym pismem, w którym ZZ przedstawiają przebieg i istotę sporu dotyczącą uzgodnień zmian w Regulaminie Nagród Rektora. Opublikowanie tego pisma wynika również z faktu docierania do ZZ różnych informacji na temat roli stron w tym problemie, a w szczególności ZZ jako strony mało konsyljacyjnej . Chcemy aby pracownicy mieli jednakowy pogląd na istotę sporu, który nie zaistniał ze strony ZZ, a dotyczy w istocie niezwykle istotnego problemu dla wszystkich nauczycieli akademickich.


obrazek
Plik do pobrania.

Działania NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Sprawie Utrzymania Kosztów Uzyskania Przychodów

AKTUALIZACJA!!! - Witam, zamieszczam odpowiedz MNiSW na interpelacje NSZZ "SOLIDARNOŚĆ'" w sprawie 50% odliczenia kosztów. Stanowisko MNiSW i zgodne z wykładnią jaką prezentuje nasz ZZ tz. cyt:

"Nie można w zapisach art. 22 ust. 9b pkt 2 łącznika „-” występującego w sformułowaniach „badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej” interpretować jako koniunkcji. Wynika to z treści art. 5a pkt 38 ustawy o PIT w którym zostało zdefiniowane pojęcie działalności badawczo-rozwojowej – wymienionej właśnie w art. 22 ust. 9b pkt 2 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem za działalność badawczo-rozwojową uważa się, działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Definicja ta pokazuje, w jaki sposób ustawodawca używa/rozumie łącznik „-” (badawczo-rozwojowa). Zgodnie z wykładnią systemową, w ten sam sposób należy rozumieć użycie tego łącznika w innych określeniach użytych w ramach tego samego aktu (chyba że dane określenia mają inne utrwalone w języku znaczenia). Skoro ustawodawca wprost przewidział, że działalność badawczo-rozwojowa obejmuje działalność badawczą lub rozwojową, w taki sam sposób należy odczytywać określenie działalność naukowo-dydaktyczna, tj. jako działalność naukową lub dydaktyczną. To zaś prowadzi do wniosku, że prawo do odliczenia 50 % kosztów od przychodów nie może być wyłączone wobec pracowników wykonujących wyłącznie działalność dydaktyczną lub naukową.  Jedyna racjonalna interpretacja art. 22 ust.9b pkt 2 ustawy o PIT prowadzi do wniosku, że przepis ten w równym stopniu będzie się stosował do pracowników wykonujących wyłącznie działalność naukową, wyłącznie dydaktyczną bądź tych, którzy wykonują działalność zarazem naukową i dydaktyczną. "


 obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                                Plik do pobrania.