Regulamin Nagród Rektora

[Aktualizacja z 17.01.2019] -Witam, informuje wszystkich, że w dniu 17.01.2019 odbyło się spotkanie Władz Uczelni z Związkami Zawodowymi w sprawie uzgodnienia regulaminu nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. Mimo, że rozmowy były trudne, strony wzajemnie przekonywały się do swoich racji, jednak udało się wypracować wspólne stanowisko odnośnie 10 z 13 spornych kwestii. Za duży sukces należy uznać uzgodnienie tzw. dodatków projakościowych, którymi będą nagradzani nauczyciele wykazujący ponadprzeciętną działalność naukową. Postulat ten był już zgłaszany w poprzednim roku przez Związki Zawodowe – i jest on zgodny z zapisami strategii rozwoju ZUT na lata 2011-2020. Nad 3 nieuzgodnionymi punktami regulaminu Władze Uczelni mają zastanowić się nad stanowiskiem związków i przedstawić nową propozycję. Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze ustalony, ale mam nadziej, że będzie ostatnim. 


[Aktualizacja z 14.01.2019] - Witam zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pan Rektora na stanowisko Związków Zawodowych w sprawie projektów. Związki Zawodowe wkrótce przekażą i umieszczą swoje nowe stanowisko. Spotkanie z Panem Rektorem przewidziane jest na 17.01.2019.


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                               Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.

Witam, informuje wszystkich, że Pan Rektor oraz Związki Zawodowe przystąpili do wspólnych uzgodnień nad:

  1. nowym "Regulaminem przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia w pracy zawodowej",
  2. projektem zarządzenia w sprawie  "zasad przyznawania nauczycielom akademickim dodatkowego wynagrodzenia za ponad przeciętną aktywność naukową"


Oba w/w projekty Związki Zawodowe otrzymały dopiero w pierwszym tygodniu grudnia 2018, co zdaniem Związków Zawodowych było bardzo późnym terminem jak na uzgodnienia regulaminów. Związki Zawodowe stoją na stanowisku, że można było takie propozycje przedstawić dużo wcześniej do uzgodnienia, co nie powodowało by konieczności prac w ekspresowym tempie nad projektami (ale jak już jesteśmy do tego przyzwyczajeni , że na ZUT wszystko jest robione w pospiechu i  na ostatnią chwile). Poniżej projekty oraz odpowiedz Związków Zawodowych w sprawie. 


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                          Plik do pobrania.

obrazek


Plik do pobrania.


Czy Nastąpi Połączenie z Inną Uczelnią?

Witam, w związku z docierającymi do Związku Zawodowego informacjami odnośnie planów połączenia ZUT z inną uczelnią akademicką, w celu rozwiania wątpliwości NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała oficjalne pytanie do Pan Rektora w tej sprawie. 
obrazek
Plik do pobrania.

Układ Zbiorowy Pracy w ZUT

Witam, informuję wszystkich, że w dniu 14.01.2019 r Związki Zawodowe działające w ZUT wystosowały do Pana Rektora pismo w sprawie rozpoczęcia rokowań nad zawarciem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. 


 


 obrazek
Plik do pobrania.

Po Raz Kolejny Związek ma Rację!!! - Odpowiedz MNiSW

 W czasie spotkań przedstawicieli Władz Uczelni z pracownikami, dotyczącymi problemów restrukturyzacji uczelni według wymogów nowej ustawy, przekazywane były różne informacje z którymi z punktu widzenia prawnego trudno było się związkowi zawodowemu zgodzić. Związek Zawodowy przedstawiał odimienne niż przekazywane stanowisko. Dotyczyło to min.:1.    Rozbieżności prawnych, co do finasowania pracowników badawczych;
2.    Reminiscencji Władz Uczelni, co do nadal roli nauczycieli z tytułem dr hab. lub wyższym w celu zapewnienia kategorii naukowej B+ i wyższej.

W związku z powyższym Związek Zawodowy zgodnie swoją zasadą – wyjaśnienia wszelkimi sposobami prawnej strony powstałych rozbieżności – zwrócił się do MNiSW o prawne rozstrzygnięcie. W odpowiedzi na zadane pytania MNiSW odpowiedział cyt.„Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie się reformą nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Pańskie pytania.Zgodnie z art. 114 ustawy na uczelni pracownicy zatrudnieni są w trzech grupach:
- dydaktycznych;
- badawczych;
- badawczo-dydaktycznych;

Moje pytanie dotyczy finansowania pracowników badawczych. Czy jest prawdą, że pracownicy tacy finansowani mogą być tylko i wyłącznie z środków zewnętrznych? (projektów, zleceń, grantów itp.). Takie informacje przekazują władze uczelni.Z subwencji z budżetu państwa uczelnia może finansować wynagrodzenia wszystkich pracowników, także nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczych.


Skąd to wynika? 

Subwencja jest przeznaczona m.in. na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w ramach którego mieści się prowadzenie działalności naukowej. Pracownicy badawczy zatrudnieni w uczelni są zobligowani do prowadzenia działalności naukowej, tym samym subwencja może służyć także pokryciu kosztów ich wynagrodzeń.


Powyższe znajduje potwierdzenie w przepisach na podstawie których rozdysponowywana jest subwencja dla uczelni. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, w składniku badawczym algorytmu podziału subwencji uwzględni są pracownicy prowadzący działalność naukową w dyscyplinach naukowych lub artystycznych, w których dany podmiot posiada kategorię naukową wyższą niż C, którzy złożyli oświadczenie dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji.


Ponadto należy wskazać, że o przeznaczeniu środków finansowych przyznanych w formie subwencji decyduje podmiot, który ją otrzymał.
Podstawa prawna:
·         art. 265 ust. 5, art.365 pkt 2, art. 368 ust. 3 pkt 5, art. 407 ust. 2 ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668)

·         rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznychNowa ustawa zniosła limity kadrowe, jednak na naszej uczelni jesteśmy informowani, że zgodnie z przepisami aby mieć kategorię B+ koniczne jest zatrudnienie minimum 12 pracowników z stopniem dr hab. lub wyższym. Czy to jest prawda?Zatrudnienie według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie, jest warunkiem przeprowadzenia ewaluacji w danym podmiocie (np. uczelni) w ramach tej dyscypliny. Aby pracownik był uwzględniony w tej liczbie, musi złożyć oświadczenie upoważniające zatrudniający podmiot do zaliczenia do liczby N. Podmiot, który dla danej dyscypliny nie spełni powyższych warunków, nie zostanie poddany ewaluacji. Ponadto należy zauważyć, że kategoria naukowa podmiotu w danej dyscyplinie zależy od oceny: osiągnięć naukowych pracowników prowadzących działalność naukową, efektów finansowych prowadzonej działalności naukowej i wpływu tej działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Rodzaje osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji, szczegółowe kryteria i sposób ich oceny, sposób określania kategorii naukowej i przeprowadzania ewaluacji określi rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Projekt tego rozporządzenia był przedmiotem szerokich konsultacji i obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag.


Podstawa prawna:
·         art. 265 ust. 4 – 6 i 13, art. 343 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

Z wyrazami szacunku”

Nierówne Traktowanie Pracowników na Uczelni? - Spotkanie z Władzami Uczelni

[Aktualizacja 02.01.2019] - Witam, zapraszam do zapoznania się odpowiedzią NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT na pismo Pan Rektora ODO – R/331/2018 z dnia 20.12.2018. Pismo to jest odpowiedzią na pytania Związków Zawodowych zawarte w piśmie z 4.12.2018 dotyczące przenoszenia pracowników na stanowiska dydaktyczne.  Jednak z skierowanych do Pana Rektora sześć pytań problemowych cztery zostały bez odpowiedzi. Spowodowało to, że odpowiedz Pan Rektora (rozesłana do wszystkich nauczycieli) nic w istocie nie wyjaśnia a jedynie zagaduje -nie zwykle istotny z punktu widzenia prawnego i ochrony interesów wszystkich nauczycieli akademickich – powstały problem pracowniczy. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT oczekuje więc jasnej, deklaratywnej odpowiedzi na pytania pominięte w odpowiedzi Pana Rektora oczekujemy również odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie L.dz. -22/2018 z dnia 23.11.2018 na które do tej pory Związek Zawodowy nie uzyskał odpowiedzi. Związek Zawodowy nie oczekuje od Pana Rektora odpowiedzi zdawkowych, ale merytorycznych wyjaśniających wszystkim pracownikom stanowisko Władz Uczelni i osób funkcyjnych w rozwiązywaniu trudnych problemów w jakich obecnie znajduje się Nasz Uczelnia


 


 obrazek
Plik do pobrania.

 


Witam, w dniu 03.12.2018 odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Władzami Uczelni. Na spotkaniu omówiono szereg spraw dotyczących głównie:


1.    Oceny okresowej pracowników;
2.    Zmiany grup pracowniczych z badawczo dydaktycznej na dydaktyczną
3.    Nowego regulaminu nagród rektora

W tym wszystkim najbardziej zdziwiło Związki Zawodowe, nieoczekiwane i w aktualnej sytuacji najmniej ważne wprowadzenie do programu spotkania propozycji regulaminu nagród rektora, zamiast np. projektu nowego statutu i regulaminu pracy. Tym bardziej, że regulamin nagród rektora uchwalony został w bieżącym roku a nowa ustaw nie wnosi w tym względzie żadnych nowości. Związki Zawodowe uważają, że w aktualnym okresie są dużo ważniejsze sprawy do omówienia i uchwalenia niż opracowywany w pośpiechu regulamin nagród rektora.Związki Zawodowe konsekwentnie wyrażają sprzeciw wobec planowanej przyśpieszonej i skróconej oceny okresowej za lata 2016 – 2018 stojąc na stanowisku, że jest to działanie nie zgodne z  prawem oraz narusza również zaufanie nauczycieli akademickich do wiarygodności i trwałości ustalonych wcześniej praw i zasad. W tym względzie w odpowiedzi na wniosek Rektora Związki Zawodowe wyrażą swoją opinie pisemnie w najbliższym czasie.Dla Związków Zawodowych niezrozumiałe jest również postępowanie Władz Uczelni dotyczące odbywającego się pośpiesznego przenoszenia nauczycieli akademickich z grup badawczo-dydaktycznej do dydaktycznej. Na pytanie Związków Zawodowych odnośnie kto decyduje o takim przejściu i w oparciu o jakie kryteria, Władze Uczelni nie udzieliły zadowalającej odpowiedzi. Zdaniem Związków Zawodowych brak jasnych kryteriów, powoduje, że dzieje się to w warunkach nierównego traktowania pracowników głównie poprzez naruszenie art. 18^3 3a §1, §2 i §3 kodeksu pracy. Nasuwa się tutaj pytanie: dlaczego nie stworzono możliwości wszystkim nauczycielom akademickim dokonania takiego wyboru? Takie działanie bez zaproponowania możliwości przejścia na stanowisko dydaktyczne wszystkim nauczycielom akademickim jest nie tylko nie etyczne, ale także budzi sprzeciw środowiska akademickiego oraz należy to traktować jako nierówne traktowanie nauczycieli akademickich.  Naszym zdaniem jest to negatywne różnicowanie i z tego powodu nie prawne działanie Władz Uczelni wobec pracowników.  W związku z tym Związki Zawodowe wystosowały do Pana Rektora poniższe pismo, w którym zawarte są pytania odnośnie takiego działania. Odpowiedz na pytania zawarte w piśmie będą stanowiły podstawę do wypracowania stanowiska, przez Związki Zawodowe, w sprawie.


obrazek
Plik do pobrania.

Negatywna Opina Związków Zawodowych!!!

[Aktualizacja 28.12.2018] - Witam, informuję wszystkich, że Pan Rektor nie uwzględniając krytycznych i negatywnych opinii Związków Zawodowych, które wykazały liczne wady prawne w proponowanych projektach ocen okresowych nauczycieli, podpisał w dniu 28.12.2018 te niezgodne z obowiązującym prawem  projekty.  Pokazuje to po raz kolejny brak poszanowania dla obowiązującego prawa przez Władze Uczelni. Związki Zawodowe nie mogą na takie postępowanie się zgodzić i podejmą w najbliższym czasie stosowne działania mające doprowadzić do przestrzegania obowiązującego prawa przez Władze Uczelni. 


 


Witam, zapraszam do zapoznania się z negatywną opinią Związków Zawodowych dotyczącą dwóch projektów oceny okresowej nauczycieli akademickich:


1.     projektu oceny skróconej z 4 lat do 3 lat – który jest pozbawiony podstawy prawnej z mocy art.128 ust.3 ustawy cyt.: „[...]kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie". Okres oceny już trwa od 2016 r. i ma się zakończyć w 2019 r. Nie można więc w środku okresu podlegającego ocenie zmieniać zasad, kryteriów i podmiotu oceniającego;


2.     projektu oceny rocznej za rok 2019 – który jest przygotowany źle, opracowywany w pospiechu i niedostosowany do wymogów nowej ustawy;


W związku z tym, że SENAT ZUT w dniu 17.12.2018 pozytywnie zaopiniował oba projekty Związki Zawodowe wykorzystają wszelkie przysługujące im prawo do zatrzymania tych nieprawnych działań Władz Uczelni, gdyż wprowadzenie tych projektów może skutkować tym, że wielu nauczycieli zostanie ocenionych negatywnie, co bezpośrednio może wypłynąć na rozwiązanie z nimi stosunku pracy.obrazek
Plik do pobrania.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w ZUT

Witam, informuję wszystkich że w dniu 08.11.2018 r rozpoczęta została w ZUT kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie:

  • rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych w przypadku nie obecności nauczyciela spowodowanego zwolnieniem lekarskim
  • rozliczenia godzina pracy nauczycieli akademickich w niedziele 


Wszystkich zainteresowanych w sprawie prosimy o kontakt z NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT (przekażemy informacje jak skontaktować się z inspektorem PIP)
*. Dane osób kontaktujących się w sprawie są utajnione.


Kategoryczny Sprzeciw Związków Zawodowych!!!

Witam, w dniu 26.11.2019 Związki Zawodowe działające w ZUT złożyły na posiedzeniu SENATU ZUT wniosek o zaniechanie przeprowadzenia przyspieszonej oceny okresowej nauczycieli akademickich.


W toku dyskusji jak się odbyła nad projektem nowej oceny okresowej za rok 2019, Związki Zawodowe zadały szereg pytań odnośnie kryteriów tam zawartych. W przedstawionym projekcie oceny okresowej za rok 2019 pomimo, że w nowej ustawie jest zapisane, że kryteria oceny okresowej powinny być dostosowane do grup pracowniczych i rodzaju stanowisk jakie pełni nauczyciel art. 128. ust. 3 oraz wynikać z regulaminu pracy art. 126 ust. 4 (co koreluje  wprost z zaleceniami audytu wewnętrznego pt. „Ocena okresowa nauczycieli akademickich”, w którym audytor stwierdza, że cyt.: „[…] w związku z art. 128 ust.3 nowej ustawy, audytor wewnętrzny rekomenduje Rektorowi ZUT podjęcie działania zmierzających do ustalenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk…”),  takich zapisów nie zawarto, a z odpowiedzi jakiej udzielił Pan Rektor wynika jasno, że Władze Uczelni nie zamierzają tego wprowadzać.


Ta dopowiedz nie satysfakcjonuje Związków Zawodowych, z tego względu, że nie dokonano w uczelni żadnych rozliczeń osób funkcyjnych odpowiedzialnych za stan w jakim znajduje się aktualnie uczelnia, której władze we wręcz  „rozpaczliwy”, mimo że na naprawę uczelni było wystarczająco dużo czasu i do czego zobowiązywała „nie realizowana”  strategia rozwoju ZUT na lata 2011-2020sposób próbują zmusić pracowników do poprawy parametrów pod nie zmienionym kierownictwem osób odpowiedzialnych za planowanie, organizację i realizację działalności naukowej


Oznacza to, że kryteria osiągnięć naukowych są takie same dla profesoraszefa katedry, instytutu itp., którzy powinni być animatorami działalności naukowej, co dla asystenta i adiunkta będących na początku kariery naukowej.

 Nie trzeba zadawać pytania kogo chce się w pierwszej kolejności w wyniku przyspieszonej oceny okresowej „pozbyć” z Uczelni – najpierw część nauczycieli a w konsekwencji także pracowników nie będących nauczycielami.
Na takie działania Związki Zawodowe nie mogą się zgodzić oraz wyrażają kategoryczny sprzeciw takiemu postępowaniu Władz Uczelni, które winę za obecny stan Naszej Uczelni rozkładają na szeregowych nauczycieli akademickich oraz pracowników.
obrazek
Plik do pobrania.

Kto Odpowiedzialny Jest za Aktualny Stan Uczelni? Napewno Nie Szeregowi Pracownicy!!!

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT skierowała do Pana Rektora. W piśmie tym poruszamy wiele ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem naszej uczelni pod nową ustawą. Stawiamy również pytania:

1.     O odpowiedzialność osób funkcyjnych uczelni za aktualny jej stan?
2.     Kto odpowiada za obniżenie kategorii naukowej  wydziałów a w konsekwencji całej uczelni:
3.     Kto odpowiada za nie realizowanie strategii rozwoju uczelni na lata 2011 -2020?
4.     Kto odpowiada za fatalne wyniki ostatnich audytów?

Związek Zawodowy oczekuje odpowiedzi realnej, bez obarczania całkowitą winą szeregowych pracowników uczelni, ponieważ nie tylko od nich zależy spełnianie odpowiednich kryteriów. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż faktyczną odpowiedzialność za aktualną i stale pogarszającą się sytuację uczelni ponoszą w pierwszej kolejności władze uczelni, osoby funkcyjne a dopiero w dalszej kolejności nauczyciele akademiccyZa działalność naukową w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność profesorowie, kierownicy katedr, instytutów itp. Za całość działalności uczelni odpowiada Pan Rektor.

 obrazek
Pliki do pobrania.