Mikołajki 2018

Witam, zapraszamy wszystkich naszych członków po odbiór prezentu z okazji Mikołajek 2018. Prezenty można odbierać w sekretariacie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT.

Obchody 48 Rocznicy Grudnia 70

Program


obchodów 48. rocznicy Grudnia ‘70PROGRAM UROCZYSTOŚCI
16 grudnia 2018 r. 
Godz. 12.00 Złożenie kwiatów na grobach Ofiar Grudnia 1970 oraz śp. Mariana Jurczyka i śp. Edmunda Bałuki – Cmentarz Centralny w Szczecinie     

17 grudnia 2018 r. 
Godz. 10.00   Msza Św. w Parafii pw. Św. Stanisława Kostki pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w Szczecinie  
Godz. 11.45 Uroczystości przed bramą Stoczni Szczecińskiej, ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie 
·      wprowadzenie Andrzej Oryl
·      ceremoniał wojskowy
·      hymn
·      syrena
·      przekazanie sztandaru Stowarzyszeniu Społecznemu „Grudzień ‘70/Styczeń ‘71”
·      przywitanie gości – Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego
·      przemówienia gości:
·      modlitwa „Anioł Pański” 
·      złożenie kwiatów i wieńców

Godz. 13.00 Marsz Pamięci Ofiar Grudnia ‘70
Godz. 14.00 Uroczystość przed pomnikiem Anioła Wolności pl. Solidarności
·    wprowadzenie – Andrzej Oryl
·    hymn „Szczeciński Grudzień”
·    przemówienia zaproszonych gości
·    złożenie kwiatów i wieńców 

Nierówne Traktowanie Pracowników na Uczelni? - Spotkanie z Władzami Uczelni

Witam, w dniu 03.12.2018 odbyło się spotkanie Związków Zawodowych z Władzami Uczelni. Na spotkaniu omówiono szereg spraw dotyczących głównie:


1.    Oceny okresowej pracowników;
2.    Zmiany grup pracowniczych z badawczo dydaktycznej na dydaktyczną
3.    Nowego regulaminu nagród rektora

W tym wszystkim najbardziej zdziwiło Związki Zawodowe, nieoczekiwane i w aktualnej sytuacji najmniej ważne wprowadzenie do programu spotkania propozycji regulaminu nagród rektora, zamiast np. projektu nowego statutu i regulaminu pracy. Tym bardziej, że regulamin nagród rektora uchwalony został w bieżącym roku a nowa ustaw nie wnosi w tym względzie żadnych nowości. Związki Zawodowe uważają, że w aktualnym okresie są dużo ważniejsze sprawy do omówienia i uchwalenia niż opracowywany w pośpiechu regulamin nagród rektora.Związki Zawodowe konsekwentnie wyrażają sprzeciw wobec planowanej przyśpieszonej i skróconej oceny okresowej za lata 2016 – 2018 stojąc na stanowisku, że jest to działanie nie zgodne z  prawem oraz narusza również zaufanie nauczycieli akademickich do wiarygodności i trwałości ustalonych wcześniej praw i zasad. W tym względzie w odpowiedzi na wniosek Rektora Związki Zawodowe wyrażą swoją opinie pisemnie w najbliższym czasie.Dla Związków Zawodowych niezrozumiałe jest również postępowanie Władz Uczelni dotyczące odbywającego się pośpiesznego przenoszenia nauczycieli akademickich z grup badawczo-dydaktycznej do dydaktycznej. Na pytanie Związków Zawodowych odnośnie kto decyduje o takim przejściu i w oparciu o jakie kryteria, Władze Uczelni nie udzieliły zadowalającej odpowiedzi. Zdaniem Związków Zawodowych brak jasnych kryteriów, powoduje, że dzieje się to w warunkach nierównego traktowania pracowników głównie poprzez naruszenie art. 18^3 3a §1, §2 i §3 kodeksu pracy. Nasuwa się tutaj pytanie: dlaczego nie stworzono możliwości wszystkim nauczycielom akademickim dokonania takiego wyboru? Takie działanie bez zaproponowania możliwości przejścia na stanowisko dydaktyczne wszystkim nauczycielom akademickim jest nie tylko nie etyczne, ale także budzi sprzeciw środowiska akademickiego oraz należy to traktować jako nierówne traktowanie nauczycieli akademickich.  Naszym zdaniem jest to negatywne różnicowanie i z tego powodu nie prawne działanie Władz Uczelni wobec pracowników.  W związku z tym Związki Zawodowe wystosowały do Pana Rektora poniższe pismo, w którym zawarte są pytania odnośnie takiego działania. Odpowiedz na pytania zawarte w piśmie będą stanowiły podstawę do wypracowania stanowiska, przez Związki Zawodowe, w sprawie.


obrazek
Plik do pobrania.

Kategoryczny Sprzeciw Związków Zawodowych!!!

Witam, w dniu 26.11.2019 Związki Zawodowe działające w ZUT złożyły na posiedzeniu SENATU ZUT wniosek o zaniechanie przeprowadzenia przyspieszonej oceny okresowej nauczycieli akademickich.


W toku dyskusji jak się odbyła nad projektem nowej oceny okresowej za rok 2019, Związki Zawodowe zadały szereg pytań odnośnie kryteriów tam zawartych. W przedstawionym projekcie oceny okresowej za rok 2019 pomimo, że w nowej ustawie jest zapisane, że kryteria oceny okresowej powinny być dostosowane do grup pracowniczych i rodzaju stanowisk jakie pełni nauczyciel art. 128. ust. 3 oraz wynikać z regulaminu pracy art. 126 ust. 4 (co koreluje  wprost z zaleceniami audytu wewnętrznego pt. „Ocena okresowa nauczycieli akademickich”, w którym audytor stwierdza, że cyt.: „[…] w związku z art. 128 ust.3 nowej ustawy, audytor wewnętrzny rekomenduje Rektorowi ZUT podjęcie działania zmierzających do ustalenia kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk…”),  takich zapisów nie zawarto, a z odpowiedzi jakiej udzielił Pan Rektor wynika jasno, że Władze Uczelni nie zamierzają tego wprowadzać.


Ta dopowiedz nie satysfakcjonuje Związków Zawodowych, z tego względu, że nie dokonano w uczelni żadnych rozliczeń osób funkcyjnych odpowiedzialnych za stan w jakim znajduje się aktualnie uczelnia, której władze we wręcz  „rozpaczliwy”, mimo że na naprawę uczelni było wystarczająco dużo czasu i do czego zobowiązywała „nie realizowana”  strategia rozwoju ZUT na lata 2011-2020sposób próbują zmusić pracowników do poprawy parametrów pod nie zmienionym kierownictwem osób odpowiedzialnych za planowanie, organizację i realizację działalności naukowej


Oznacza to, że kryteria osiągnięć naukowych są takie same dla profesoraszefa katedry, instytutu itp., którzy powinni być animatorami działalności naukowej, co dla asystenta i adiunkta będących na początku kariery naukowej.

 Nie trzeba zadawać pytania kogo chce się w pierwszej kolejności w wyniku przyspieszonej oceny okresowej „pozbyć” z Uczelni – najpierw część nauczycieli a w konsekwencji także pracowników nie będących nauczycielami.
Na takie działania Związki Zawodowe nie mogą się zgodzić oraz wyrażają kategoryczny sprzeciw takiemu postępowaniu Władz Uczelni, które winę za obecny stan Naszej Uczelni rozkładają na szeregowych nauczycieli akademickich oraz pracowników.
obrazek
Plik do pobrania.

Kto Odpowiedzialny Jest za Aktualny Stan Uczelni? Napewno Nie Szeregowi Pracownicy!!!

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT skierowała do Pana Rektora. W piśmie tym poruszamy wiele ważnych tematów związanych z funkcjonowaniem naszej uczelni pod nową ustawą. Stawiamy również pytania:

1.     O odpowiedzialność osób funkcyjnych uczelni za aktualny jej stan?
2.     Kto odpowiada za obniżenie kategorii naukowej  wydziałów a w konsekwencji całej uczelni:
3.     Kto odpowiada za nie realizowanie strategii rozwoju uczelni na lata 2011 -2020?
4.     Kto odpowiada za fatalne wyniki ostatnich audytów?

Związek Zawodowy oczekuje odpowiedzi realnej, bez obarczania całkowitą winą szeregowych pracowników uczelni, ponieważ nie tylko od nich zależy spełnianie odpowiednich kryteriów. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż faktyczną odpowiedzialność za aktualną i stale pogarszającą się sytuację uczelni ponoszą w pierwszej kolejności władze uczelni, osoby funkcyjne a dopiero w dalszej kolejności nauczyciele akademiccyZa działalność naukową w pierwszej kolejności ponoszą odpowiedzialność profesorowie, kierownicy katedr, instytutów itp. Za całość działalności uczelni odpowiada Pan Rektor.

 obrazek
Pliki do pobrania.


Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w ZUT

Witam, informuję wszystkich że w dniu 08.11.2018 r rozpoczęta została w ZUT kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie:

  • rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych w przypadku nie obecności nauczyciela spowodowanego zwolnieniem lekarskim
  • rozliczenia godzina pracy nauczycieli akademickich w niedziele 


Wszystkich zainteresowanych w sprawie prosimy o kontakt z NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT (przekażemy informacje jak skontaktować się z inspektorem PIP)
*. Dane osób kontaktujących się w sprawie są utajnione.


Legitymacja Elektroniczna Członka NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, zapraszam wszystkich naszych członków do składania wniosków o elektroniczną legitymację.

 Każdy członek NSZZ Solidarność posiadający elektroniczną legitymację związkową może ubiegać się o kartę rabatową uprawniającą do zniżek na paliwo oraz na wybrane produkty i usługi na stacjach Lotos i Lotos Optima.  Zgodnie z ofertą przygotowaną dla członków NSZZ Solidarność karta rabatowa uprawnia do zniżek w wysokości od 7 do 15 groszy za litr paliwa w zależności od jego rodzaju. Dodatkowo właściciel karty rabatowej może liczyć na 10-proc. zniżkę na oleje i płyny do spryskiwaczy sprzedawane na stacjach Lotos i Lotos Optima oraz 15 proc. upustu na myjnie samochodową. Wydanie i korzystanie z karty rabatowej jest całkowicie bezpłatne. Użytkownik karty ma prawo udostępniać ją dowolnym członkom rodziny. Miesięczny limit na zakupy z rabatem wynosi 2 tys. zł. 


 Wypełnione wnioski proszę składać w sekretariacie.


obrazek
Plik do pobrania