Adiunkci Bez Habilitacji - Ważna Informacja !!!

Witam, informuję wszystkich, że na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 27.03.2017 Pan Rektor poinformował, że podjęto decyzję o przyjęciu interpretacji art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym zgodnie z którym okres zatrudnienia adiunkta "bez habilitacji" rozpoczyna się na nowo od 01.10.2013. Interpretacja ta jest zgodna z oficjalną wykładnią prawną, którą Związki Zawodowe działające w ZUT prezentowały od kilku lat Władzą Naszej Uczelni. Oznacza to, że wieloletnie zdeterminowane działania ZZ w tej sprawie zakończyły się.


Zebranie - Podsumowanie

Witam, informuję wszystkich, że w dniu 23.03.2017 odbyło się kolejne spotkanie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z pracownikami.  Jak zwykle frekwencja była wysoka, co świadczy o dużym zaufaniu jakim cieszy się Nasz Związek wsród pracowników ZUT.  Dziękuje wszystkim za przyjście.

Gowin: wstępne założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym

Więcej swobody dla uczelni, nowy model zarządzania nimi, a także wprowadzenie uczelni badawczych, to niektóre wstępne założenia projektowanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym - poinformował wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin czytaj dalej...

Sprawa Pracownicza - Personel Sprzątający WTiICH

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała do Pana Rektora w sprawie personelu sprzątającego zatrudnionego na WTiICH.  Stoimy na stanowisku, że rozwiązanie tego zadawnionego problemu pracowniczego byłoby życzliwym gestem Nowych Władz Uczelni wobec skrzywdzonych pracowników.

obrazek
Plik do pobrania.

Adiunkci bez Habilitacji - Wyrok Sądu Okręgowego-AKTUALIZACJA!!!

AKTUALIZACJA !!! JEST JUŻ ZAMIESZCZONA PEŁNA WERSJA WYROKU


Witam, zapraszam do zapoznania się z wyrokiem sądu okręgowego z dnia 30.12.2016, przywracającym naszą koleżankę tzw. "adiunkta bez habilitacji"  do pracy. Należy przypomnieć, że została ona zwolniona z pracy na podstawie nieprawnych zapisów w Statucie ZUT wynikających z z nieprawnej interpretacji art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W uzasadnieniu sąd okręgowy potwierdził argumentację Związków Zawodowych, która była wielokrotnie przedstawiana Władzą Naszej Uczelni. ZZ oczekują, że nowe Władze Uczelni zakończą te trwające wieloletnie bezprawne działania wobec adiunktów. obrazek
Plik do pobrania.

Należy przypomnieć, że w dniu 22.12.2016 sąd okręgowy przywrócił  do pracy naszego kolegę "adiunkta bez habilitacji". Ponieważ treść wyroku jest podobna nie mam konieczności jego publikowania


Opinia KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Dotycząca Statutu ZUT

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z opinią KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT dotyczącą Statutu ZUT.  Nasz ZZ stoi na stanowisku, że Statut ZUT wymaga licznych zmian by mógł spełniać wymogi zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Proponowane przez Pana Rektora  zmiany są niewystarczające a niekiedy niekorzystne dla pracowników i dla organizacji pracy w Uczelni. Co za tym idzie Statut wymaga licznych poprawek.


obrazek
Plik do pobrania.

Informacja MNiSW o Stanie Prac Nad Reformą Szkolnictwa Wyższego

Witam, zapraszam wszystkich chętnych do przeczytania informacji MNiSW dotyczącej prac nad reformą szkolnictwa wyższego.
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy Zmian w Statucie ZUT

Witam, informuję wszystkich, że Związki Zawodowe otrzymały od Pana Rektora prośbę o wyrażenie opinii w sprawie zmian Statutu ZUT w terminie do 27.02.2017. Mając na uwadze wagę problemu - Statut jest najważniejszym dokumentem w Uczelni, oraz prawo ZZ  do przedstawienia opinii w terminie 30 dni, Nasz ZZ nie widzi celowości skracania przysługującego mu terminu na wyrażenie w krótszym terminie swojej opinii. Podyktowane jest to  także faktem iż przesłane propozycje zmian w Statucie nie poruszają wielu  podstawowych dla ZZ problemów np. wynikających z błędnej interpretacji zapisów art. 120 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i konsekwencji z tego wynikających dla tzw. adiunktów bez habilitacji, problematyki oceny okresowej nauczycieli w zakresie jasno sprecyzowanych procedur, współodpowiedzialności tzw. mentorów za rozwój naukowy, powszechnego udziału wszystkich pracowników w badaniach i zespołach naukowych itp. 


Dla rozeznania w sprawie oraz wyrażania swoich opinii w ramach konsultacji pracowniczych publikujemy poniższe dokumenty, oraz tezy do konsultacji, które staną się podstawą do uwzględnienia w opracowaniu ostatecznego stanowiska ZZ w sprawie zmian w statucie ZUT.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                      Plik do pobrania.


obrazek


Plik do pobrania.


Uwagi do Regulaminu Premiowania

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z pismem jakie Związki Zawodowe wystosowały do Pana Rektora w sprawie regulaminu premiowania pracowników w ZUT.  ZZ stoją na stanowisku, że obecny regulamin wymaga wprowadzenie zmian w celu dostosowania jego treści do zgodności z obowiązującym prawem. 
obrazek
Plik do pobrania.

Opinia Dotycząca Regulaminu Pracy ZUT

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z opinią prawną KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT dotyczącą Regulaminu Pracy w ZUT. Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione przez Władze Uczelni. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników jak i dla samej Uczelni.obrazek
Plik do pobrania.