Sprawy Pracownicze na WTiICH

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do Pana Rektora w sprawie przywrócenia pracowników WTiICH do pełnych etatów oraz proporcjonalnie zwiększenia im wynagrodzenia. Wspomniani pracownicy w 2011 roku zawarli dla dobra Wydziału, umowę warunkową, godząc się na zmiejszenie zatrudnienia do 3/4 etatu na czas trudnej sytuacji finansowej WTiICH. Chwilą zakończenia umowy było uzyskanie przez wydział dobrej sytuacji finansowej - co nastąpiło.  Jednak Pan Rektor nie wywiązuje się z zawartej z pracownikami umowy - w między czasie wyrażając zgodę na zatrudnienie dodatkowych pracowników firm outsourcingowych. Te działania noszą znamiona niedotrzymywania zawartych umów, działania na szkodę pracowników oraz wręcz  ich dyskryminacji z powodu trwającego nie prawnie zatrudniania ich w niepełnym wymiarze czasu pracy z obniżonymi poborami.


obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki Wynagrodzeń - Nowe Informacje

Witam, w dniu 25.04.2016 Związki Zawodowe wystosowały kolejne pismo do Pana Rektora w sprawie podwyżek wynagrodzeń i zakończenia trwającego sporu zbiorowego. Kolejne spotkanie w sprawie podwyżek zostało ustalone na 13.05.2016 na godzinę 10:00 - o wyniku spotkania będziemy informować.


obrazek
Plik do pobrania.

Sprawa Adiunktów Bez Habilitacji - Nowe Informacje

Witam, jest mi niezmiernie miło powiadomić wszystkich, że w dniu 22.04.2015 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie Naszego Kolegi (adiunkta bez habilitacji), który został zwolniony z pracy na podstawie (jak utrzymywał Nasz Związek Zawodowy, zwolniony pracownik i co podzielił w swoim wyroku Sąd Rejonowy) nie prawnych zapisów zawartych w Statucie ZUT.


     Sąd Okręgowy w swoim wyroku przyznał rację pracownikowi uznając tym samym bezprawność działań Uczelni na podstawie których został on pozbawiony pracy i nakazał przywrócenie adiunkta do pracy. Dla Związków Zawodowych działających w Uczelni jest to  satysfakcja z tego powodu, że konsekwentnie broniliśmy obowiązujących  przepisów prawnych (mimo ich nie uznawania przez Władze Naszej Uczelni) dotyczących adiunktów bez habilitacji. Należy dodać, że w czasie uzasadniania orzeczenia Sąd wyartykułował sentencję zgodą z odpowiedzią MNISW na skargę ZZ w tej sprawie.


  Gratulujemy naszemu koledze mimo moralnych i finansowych strat na jakie naraziła go Uczelnia swoimi bezprawnymi działaniami, przy czym nikt odpowiedzialny w Uczelni za ten stan nie poniósł żadnej konsekwencji. 


  Było by nie stosownością by w tej zawstydzającej Uczelnie sprawie pominąć rolę Działu Prawnego Uczelni, którego obowiązkiem było konsekwentnie przekonywać Władze Uczelni o nie prawności podejmowanych działań wobec naszego kolegi.


Słodki Upominek z Okazji Dnia Dziecka

Witam, informuję że KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT przygotowuje słodki upominek dla dzieci naszych członków z okazji Dnia Dziecka. Upominek przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Zapisy na upominek w sekretariacie związku do dnia 15.05.2016.

Impreza Integracyjna

obrazek
Plik do pobrania.

Pikieta

W imieniu Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego zapraszam do udziału w pikiecie.
obrazek

Spotkanie w dniu 6 kwietnia

W dniu 6 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z pracownikami naszej uczelni. Dużym zaskoczeniem było to, że na spotkaniu pojawiła się grupa pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego. Świadczy to o dużym zaufaniu do działań naszego związku, które prowadzimy dla dobra wszystkich pracowników.

Pielgrzymka do Lichenia

Witam, w imieniu Pana Dariusza Mądraszewskiego Wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego przesyłam w załączeniu informacje o Pielgrzymce do Lichenia. Uwaga!!! Istnieje możliwość dofinansowania - szczegóły w sekretariacie Naszego Związku.

obrazek

Plik do pobrania.

Raport NOU o warunkach pracy osób ze stopniem doktora na polskich uczelniach

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z raportem "Nowe Otwarcie Uniwersytetu", w którym przedstawiono analizę sytuacji pracowników naukowych ze stopniem doktora na polskich uczelniach.
obrazek
Plik do pobrania.

Spotkanie z NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, w  imieniu KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT zapraszam wszystkich członków oraz pracowników na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2016 r w Auli Nowa Chemia o godzinie 15:00.
obrazek
Plik do pobrania.

P.S Proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji.

Spotkanie z Władzami Uczelni w dniu 22.03.2016

Witam, informuję, że w dniu 22.03.2016 odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami Związków Zawodowych. Spotkanie dotyczyło dwóch kwestii:
           1.  Podwyżek wynagrodzeń 2015
            2.  Sprawy adiunktów bez habilitacji

Co do sprawy dotyczącej przywrócenia podwyżek wynagrodzeń strony, na wniosek Pan Rektora, ustaliły kolejne spotkanie w połowie kwietnia (uczelnia otrzyma wtedy informację o przyznanej dotacji).  Mamy nadzieję, że spotkanie doprowadzi do porozumienia tym bardziej, że z informacji napływających z MNiSW, wbrew temu co dotychczas utrzymywały władze uczelni, jasno wynika, że w budżecie na 2016 uwzględniono skutki przechodzące trójetapowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uczelni publicznych – o czym pisze Pani Minister dr hab. Teresa Czerwińska (artykuł zamieszczony poniżej). ZZ poinformowały Pana Rektora, że w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, strona związkowa zwróci się do MNiSW o prawne i ostateczne rozstrzygnięcie sporu, ponieważ dalsze działania w uczelni przedłużające spór nie mają racjonalnego uzasadnienia.


 obrazek
Plik do pobrania.

Co do sprawy adiunktów bez habilitacji Związki Zawodowe w dniu 11.03.2016 wystosowały pismo do Pana Rektora (treść pisma poniżej) o jasną deklarację czy Uczelnia zmieni nie prawne zapisy w Statucie Uczelni, a których konieczność zmiany wykazał w swojej odpowiedzi, na skargę ZZ, Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Władze Uczelni po raz kolejny nie udzieliły Związkom Zawodowym odpowiedzi na piśmie, co do swojego stanowiska w tej kwestii, co było by podstawą do ponownego wystąpienia w tej sprawie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tej kwestii Pan Rektor, jedynie przekazał informację iż Dział Prawny przygotowuje swoje stanowisko w sprawie, które zamierza przesłać do MNiSW. Z informacji Pana Rektora wynika, że będzie ono przeciwne do argumentacji prawnych zawartych zarówno w skardze ZZ skierowanej do MNiSW, jak i we wspomnianym stanowisku MNiSW. Strona związkowa wyraziła wobec Pana Rektora opinię iż tak sformułowane stanowisko Uczelni – w istocie przeciwne obowiązującym zapisom prawnym, a opierające się w znacznej mierze na innych pozaprawnych kwestiach – może narażać Naszą Uczelnie na świadome rozmijanie się z prawem oraz odsłaniające rzeczywiste intencje Uczelni – działania z niskich pobudek na nie korzyść adiunktów bez habilitacji


obrazek
Plik do pobrania.

Pismo Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

wczoraj skierowaliśmy do ministerstwa nasze propozycje dotyczące tzw. deregulacji (w załączeniu) – serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego dokumentu, a w szczególności kol. M. Sapor oraz kol. W. Pillichowi. Jutro tj. 17 marca, zgodnie z naszym pismem skierowanym do ministerstwa spotykamy się z Panem prof. Aleksandrem Bobko Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy zamiar omówić następujące zagadnienia:

1. Realizacja uprawnień związków zawodowych w procesie planowanej przez ministerstwo NiSzW zmiany prawa – PSW, itd.

2. Finansowanie szkolnictwa wyższego, plany MNiSzW związane z finansowaniem szkół niepublicznych.

3. Nowa rola PKA – planowane zmiany w zapisach prawa.

4. Ustawa o Instytutach Badawczych.


W ostatniej sprawie jak zapewne pamiętacie skierowaliśmy wraz z kol. J. Dudkiem list do przew. Klubu Parlamentarnego PiS prof. R. Terleckiego -www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/70, który skrzętnie został wykorzystany w wystąpieniach RGIB do Pani Premier Beaty Szydło Pismo do Premier Beaty Szydło oraz Premiera Morawieckiego Pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Jak przekazuje nasz kol. Andrzej Bartczak (jego sprawozdanie w załączeniu), stał się również przyczyną zmiany decyzji RGNiSzW.

Pozdrawiam serdecznie


Bogusław Dołęga
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy podwyżek wynagrodzeń 2015

Witam, informuję że w dniu 23.03.2016 odbędzie się kolejne spotkanie Związków Zawodowych z Panem Rektorem w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Mamy nadzieję, że spotkanie  doprowadzi do porozumienia w tej ważnej dla pracowników sprawie, kończąc tym samym trwający od czerwca 2015 r spór zbiorowy.


Skarga do MNiSW


Witam, informuję że w dniu 12.01.2016 r Związki Zawodowe w ZUT skierowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skargę na nie prawne zapisy w Statucie ZUT - krzywdzące adiunktów bez habilitacji. 


Z satysfakcją informuję, że skarga została rozpatrzona pozytywnie.  Decyzja Ministra stwierdza, iż: 


"...okresy zatrudnienia adiunkta przed dniem 1 października 2013 roku nie podlegają zaliczeniu do określonego w Statucie uczelni limitu czasu. ... Zatem 8 letni okres liczy się od momentu wejścia w życie przepisu, czyli od 1 października 2013"


"... zatem osoby nie posiadające stopnia doktora habilitowanego, zatrudnione na stanowisku adiunkta przed wejściem w życiem tych przepisów w opinii ministerstwa, mają dodatkowo 8 lat na uzyskanie tego stopnia,...."


Uzasadnione więc jest stwierdzenie, że nie uwzględnianie przez Władze Uczelni opinii prawnych przedstawianych przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i wspieranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ZUT - powodowało działanie na nie korzyść pracowników, którzy w większości "rzekomo w aureoli prawa" - mówiąc najogólniej - byli i są jeszcze nadal dotkliwie krzywdzeni - moralnie, finansowo i zawodowo.Oczekujemy, że rozstrzygnięcie przez Ministra kwestii prawnych, spowoduje nie tylko refleksję osób odpowiedzialnych, ale doprowadzi w tym względzie do właściwego stanu prawnego. 

Uzasadnionym jest więc oczekiwanie Związków Zawodowych na udzielenie pokrzywdzonym stosownych satysfakcji nie tylko osobistych.


Zapraszam do zapoznania się z skargą oraz odpowiedzią Ministra.


obrazek obrazek


Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.