Polityka Antymobbingowa w ZUT

Witam, wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracowników Naszej Uczelni, Związki Zawodowe działające w ZUT wraz z Społecznym Inspektorem Pracy wystąpiły do Pana Rektora z wnioskiem o wprowadzenie "Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w ZUT".  Jednocześnie ZZ wnioskują o powołanie stosownej komisji jako organu działającego przy Panu Rektorze, której zadaniem będzie przeciwdziałanie zjawiskom mobbingu oraz promowanie pożądanych zachowań zgodnych z zasadami współżycia społecznego w ZUT. Mamy nadzieję, że skierowany do Pana Rektora wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony gdyż koresponduje on z propracowniczym nastawieniem wynikającym z zapisów zawartych w przygotowywanej nowej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz koreluje z propracowniczą polityką Państwa. 


 obrazek
Plik do pobrania.

Uroczystości Liturgiczne

Witam, w imieniu Zarządu Regionu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Pomorza Zachodniego zapraszam do wzięcia udziału w uroczystościach liturgicznych ku czci błogosławionego księdza Jerzego Popieuszki. 
obrazek
Informacji w sprawie uroczystości udziela wiceprzewodniczący komisji zakładowej  Marek Gutkowski tel. 885196919
Istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu.


Grzybobranie 2017

obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Ustawa 2.0 - Projekt

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem nowej ustawy prawo o szkolnctwie wyższym. Projekt jest dostępny do pobrania tutaj.
Warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się wystąpieniami ministra J. Gowina do obejrzenia tutaj. i tutaj. 


Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałem dotyczącym założeń ustawy 2.0. Zdaniem NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ustawa wymaga przynajmniej jeszcze rocznych konsultacji w celu dopracowania wielu szczegółów, które są w w projekcie pominięte. Analiza planowanych zmian w ustawie pozwala, zdaniem Naszego ZZ na wyciągnięcie następujących wniosków:  1. Są one realizacją zapowiadanych przez ministra Gowina zmian, rewolucjonizujących system szkolnctwa wyższego (stopniowe wprowadzenie ich do 2020 r);
  2. Skonkretyzowanie jasnych reguł postępowania wobec pracowników uczelni a głównie nauczycieli akademickich dającym im prawo swobodnego przechodzenia z jednej grupy do innej grupy nauczycieli bez konieczności zawierania dodatkowych umów np. przejście pracowników dydaktycznych do grupy pracowników badawczych lub badawczo dydaktycznych i odwrotnie;
  3. Uproszczenie w stopniu maksymalnym drogi awansu naukowego z jednoczesnym "odfetyszzowaniem" roli habilitacji w tej ścieżce;
  4. Zdecydowane przeniesienie zarządzania uczelnią na barki  kierownictwa z jednoczesnym maksymalnym ograniczeniem roli wydziałów w tym względzie np. wprowadza się  Radę Uczelni, przenosi się nadawanie stopni naukowych na poziom uczelni a nie jak do tej pory było wydziału;
  5. Wprowadza się nowe zasady wynagradzania w oparciu o układ zbiorowy albo regulamin wynagradzania.

Powyższe sygnalne tylko wnioski odzwierciedlają głębokość planowanych reform wprowadzających w istocie "normalność" w funkcjonowaniu uczelni z dużym ładunkiem zapisów przyjaznych zarówno dla uczelni jako zakładu pracy jak i jej pracowników. Pozwala to budzić nadzieję, o co nasz związek zawsze zabiegła aby obowiązujące przepisy nie zawierały możliwości stresowania i nękania pracowników jak to miało miejsce w wielu przypadkach.


 Przypominam, że ostateczny projekt ustawy będzie przedstawiony w dniu 19.09.2017.


obrazek
Plik do pobrania.

Wzrost Płacy Minimalnej i Stawki Godzinowej w 2018

Witam, informuję wszystkich, że dzięki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" od stycznia  2018 płaca minimalna wzrosnie do kwoty 2100 zł brutto czyli ok. 1530 zł netto. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa do kwoty 13,7 zł brutto.