Spotkanie z Ministrem

Witam, w dniu 28.12.2015 odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z premierem J.Gowinem. Na spotkaniu poruszone zostały kwestie dotyczące przyszłości szkolnictwa wyższego. Zapraszam do zapoznania się z oficjalnym komunikatem z spotkania.
obrazek
Plik do pobrania.

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" oczekuje uwzględnienia stażu

„Solidarność” pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt ustawy przywracający poprzednie przepisy dot. wieku emerytalnego, jednocześnie postuluje o uwzględnienie w nim dodatkowego uprawnienia wynikającego ze stażu pracy liczonego wg okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.  W opinii Prezydium Komisji Krajowej czytamy: prezydencki projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek emerytalny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Pozytywnie oceniono również powrót do gwarancji otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego, które uzależnione byłoby od osiągnięcia odpowiedniego wieku oraz okresów składkowych i nieskładkowych.  Jednocześnie w swojej opinii Prezydium stwierdziło brak społecznie oczekiwanego rozwiązania dot. sytuacji osób legitymujących się długimi (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) okresami zatrudnienia, które utraciły zdolność do kontynuowania zatrudnienia, a nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego – 60 lat życia dla kobiet i 65 lat życia dla mężczyzn. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie dla takich osób dodatkowej możliwość skorzystania z prawa do emerytury uzależnionej od stażu pracy, liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełnienia innych warunków – czytamy w opinii. W dalszej części podkreślono potrzebę poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego, szczególnie poprzez zwiększanie przychodów systemu. Chodzi tu m.in. coraz powszechniejsze zaniżanie składek poprzez świadczenie pracy w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, upowszechnianie się tzw. elastycznych form zatrudnienia, zaniżanie przez pracodawców oficjalnych wynagrodzeń czy zatrudnienie na czarno. Choć opinia wskazuje, że najefektywniejsze, tak dla wysokości przyszłych świadczeń jak i dla sytuacji finansowej systemu, nadal pozostają działania zmierzające do wzrostu realnych wynagrodzeń, gdyż brak równowagi finansowej systemu jest w dużej mierze efektem niskiego poziomu płac, w tym minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia.  „Solidarność” domaga się również rozpoczęcia prac nad założeniami Narodowej Strategii Demograficznej, dalszych zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ograniczenia i uszczelnienia KRUS-u, ograniczenia patologii w tzw. „samozatrudnieniu” oraz stosowania „umów śmieciowych”, zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych, systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie zatrudnienia w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym, wzrostu efektywności systemu publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej. Dodatkowo w opinii zwrócono uwagę na zbyt krótki terminu wejścia w życie projektowanych przepisów.


Cały dokument do pobrania.

Obchody Grudnia 70 w Szczecinie

Jak co roku nasza delegacja uczestniczyła w obchodach tragicznych wydarzeń Grudnia 1970 roku. 
obrazek obrazekobrazek obrazekGrudzień 70

obrazek

13 XII 1981

obrazek
Plik do pobrania.

Obchody Grudnia 70 i Wprowadzenia Stanu Wojennego

W imieniu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" oraz Prezydenta Miasta Szczecina zapraszam wszystkich na obchody wydarzeń Grudnia 70 oraz Stanu Wojennego. 
obrazek obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki Wynagrodzeń 2015 - nowe informacje

Witam, informuję wszystkich że w dniu 01.12.2015 odbyło się spotkanie Związków Zawodowych i Władz Naszej Uczelni w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2015 roku.  W związku z deklaracją Pana Rektora dotyczącą zamiaru zwrócenia pracownikom w 2016 roku całej należnej im kwoty podwyżki (wraz z wyrównaniem), strony spotkania ustaliły,  że Związki Zawodowe do marca 2016 roku wstrzymają się z dalszymi pozauczelnianymi działaniami w tej ważnej dla wszystkich pracowników sprawie. Ponowne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w marcu 2016 roku (Uczelnia będzie już dysponowała informacjami o kwocie dotacji na działalność). Wczorajsze spotkanie wniosło nową jakość w rozwiązaniu problemu. Związki Zawodowe mają prawo wierzyć w deklarację Pana Rektora (która zostanie potwierdzona na piśmie) dlatego prosimy wszystkich pracowników o cierpliwość, gdyż cała sprawa będzie miała dobre zakończenie, korzystne dla pracowników. W najbliższych dniach na naszej stronie zostanie udostępnione pismo z deklaracją Pana Rektora. 


Oprócz kwestii dotyczącej podwyżek wynagrodzeń, na spotkaniu został podjęty temat tzw. adiunktów bez habilitacji. Jednak w tej sprawie stanowisko Pana Rektora jest niezmienne. W związku z powyższym Związki Zawodowe poinformowały Pana Rektora, że podejmą pozauczelniane kroki mające na celu przywrócenie prawnych zapisów w Statucie ZUT regulujących kwestię adiunktów bez habilitacji.


 


                                                                                                                                             Jakub Pęksiński przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT


Powstanie Listopadowe

obrazek
Plik do pobrania

Koszmarna PUNKTOZA w szkolnictwie wyższym

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu pt. "Koszmarna Punktoza w szkolnictwie wyższym", który nawiązuje do wystąpienia młodych naukowców na posiedzeniu PAN. Tematem wystąpienia była analiza oceny okresowej nauczycieli akademickich.
Link do artykułu.


Podwyżki wynagrodzeń 2015 - Spór Zbiorowy

Witam, informuję, że Związki Zawodowe działające w Naszej Uczelni pozostają cały czas w sporze zbiorowym z pracodawcą. Przyczyną sporu są podwyżki (tak naprawdę obniżki) wynagrodzeń w 2015 roku. Związki Zawodowe w związku z tym wystosowały kolejne pismo do JM Rektora, w którym po raz kolejny deklarują wolę spotkania w celu znalezienia konsensusu w rozwiązaniu sporu z najlepszą korzyścią dla wszystkich pracowników Naszej Uczelni. Jeżeli spotkanie nie doprowadzi do zakończenia sporu NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmą dalsze kroki (prawdopodobnie już pozauczelniane) mające na celu odzyskanie należnej prawnie (zgodnie z założeniami MNiSW) wszystkim pracownikom podwyżki wynagrodzeń.


Zapraszam do zapoznania się z treścią pisma.


obrazek


Plik do pobrania.


 
Nasz kolega wiceministrem

Ekspert "Solidarności" dr hab. Marcin Zieleniecki został wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej. Informację przekazała minister Elżbieta Rafalska.

 

Zieleniecki, nasz kolega z Zespołu Prawnego KK, który dwukrotnie znalazł się na liście 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce, będzie w MPiPS odpowiadał za departament ubezpieczeń społecznych i koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, w randze podsekretarza stanu.

 

Nowy wiceminister specjalizuje się w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także prawa pracy. Jest członkiem zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz jest adiunktem i starszym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. W 2012 roku obronił habilitację na podstawie rozprawy "Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym". Doktorat napisał w 2002 r.  na temat "Charakter prawny stosunku ubezpieczenia zdrowotnego".

 

Pracuje w KK NSZZ "Solidarność" od 1997 roku. Reprezentował Związek i wygrał przed Trybunałem Konstytucyjnym w 2012 r. w sprawie święta Trzech Króli. Dzięki temu wszyscy Polacy mają dodatkowy dzień wolny od pracy, bez konieczności odpracowania, jeśli przypadał on w święto. A także wolne od pracy Święto Trzech Króli.

 

Zieleniecki podkreślił w rozmowie z PAP, że „czuje brzemię odpowiedzialności związane przede wszystkim z planami obniżenia wieku emerytalnego - to jest na pewno priorytet, jeśli chodzi o departament ubezpieczeń społecznych”. Nowy wiceminister chce również pracować nad projektem ustawy o tzw. dodatkach do świadczeń emerytalno-rentowych i, jak tłumaczy, "na pewno jest problem procedury powoływania prezesa ZUS". "Wiemy, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wymaga przeprowadzenia uprzedniego konkursu i wiemy, że ta procedura jest powszechnie krytykowana" - mówi. "Podzielamy krytykę tej procedury; będziemy szukać jakichś rozwiązań - być może powrotu do procedury, która poprzednio obowiązywała" - zapowiada wiceminister.

 

Minister Zielenicki ma 45 lat, jest żonaty, ma troje dzieci.

 

Marcin, serdecznie Ci gratulujemy!

Sprawy pracownicze

Witam, w dniu 29.09.2015 roku na posiedzeniu Senatu ZUT przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT  odczytał pismo, w którym poruszono trzy sprawy:
1. Niezgodności zapisów Statutu z obowiązującym prawem;
2. Pomocy prawnej;
3. Podwyżek wynagrodzeń w 2015 roku.

Pismo i zawarte w nim sprawy pracownicze wywołało duże kontrowersje. W dniu 26.10.2015 na posiedzeniu Senatu zostało przedstawione pismo JM Rektora, w którym przedstawiono odpowiedz na w/w kwestie. Pismo JM Rektora przedstawia aktualne stanowisko Władz Naszej Uczelni w w/w sprawach. KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT nie zgadza się z stanowiskiem zawartym w piśmie JM Rektora. Zapraszam wszystkich do przeczytania pisma JM Rektora oraz odpowiedzi KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT.


obrazek obrazek
PLIK DO POBRANIA                                                                                                      PLIK DO POBRANIASpotkanie z Ministrem Gowinem

Witam,  w sobotę 14.11.2015 zostało zorganizowane spotkanie pt. "Chcemy Więcej Rewolucja Podmiotowości"  na spotkaniu był obecny minister Gowin. Zapraszam do wysłuchania.
Pełen link do spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=UjJfzAiC_w0

Wypowiedz ministra Gowina jest ok. 40 minutowa (0:40 do 1:21).


Tadeusz Chwałka nie żyje

Przewodniczący Forum Związków Zawodowych, Tadeusz Chwałka zginął w wypadku samochodowym.

 

Chwałka szefował Forum ZZ od 2010 roku. Wcześniej pracował w branży górniczej. W 1989 współtworzył związek zawodowy „Kadra”. W latach 1998–2006 przewodniczył tej organizacji. W 1991 był jednym z założycieli Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra". W 2001 znalazł się w komitecie założycielskim Forum Związków Zawodowych. Organizacja ta, zarejestrowana w 2002, stała się jedną z trzech ogólnopolskich central związkowych wchodzących obok "Solidarności" i OPZZ w skład Komisji Trójstronnej, a następnie Rady Dialogu Społecznego. Tadeusz Chwałka pełnił w Forum od początku funkcję wiceprzewodniczącego, a w 2010 został przewodniczącym.

 

W Dniu Niepodległości, wracając z Warszawy na Śląsk, zginął w wypadku samochodowym. 

Święto Niepodległości

obrazek

Uroczystości 11 listopada

W imieniu Pana Przewodniczącego Mieczysława Jurka, zapraszam na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie.
Poniżej szczegółowy plan uroczystości.
obrazek
Plik do pobrania.

Święto Zmarłych

obrazek

Świadczenie przedświąteczne z ZFSŚ

  Witam, informuję wszystkich zainteresowanych, że można się ubiegać o pomoc związaną z zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi. Świadczenie będzie wypłacane tylko na wniosek pracownika (plik do pobrania). 


  Wnioski należy składać do dnia 06.11.2015 r. do Działu Socjalnego ZUT Al. Piastów 48, Budynek Jednostek Międzywydziałowych pok. nr 25 w godzinach 10.00 - 14.00.


Tabela dofinansowania.
 obrazek