Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Nie zapomniał o was czas. Pamiętamy też My.
Ku pamięci Żołnierze Wyklęci.
Cześć i chwała bohaterom.
obrazek

Sprawa Adiunktów Bez Habilitacji - Odpowiedź MNiSW na Skargę ZZ w ZUT

Witam, informuję że w dniu 12.01.2016 r Związki Zawodowe w ZUT skierowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego skargę na nie prawne zapisy w Statucie ZUT - krzywdzące adiunktów bez habilitacji. 


Z satysfakcją informuję, że skarga została rozpatrzona pozytywnie.  Decyzja Ministra stwierdza, iż: 


"...okresy zatrudnienia adiunkta przed dniem 1 października 2013 roku nie podlegają zaliczeniu do określonego w Statucie uczelni limitu czasu. ... Zatem 8 letni okres liczy się od momentu wejścia w życie przepisu, czyli od 1 października 2013"


"... zatem osoby nie posiadające stopnia doktora habilitowanego, zatrudnione na stanowisku adiunkta przed wejściem w życiem tych przepisów w opinii ministerstwa, mają dodatkowo 8 lat na uzyskanie tego stopnia,...."


Uzasadnione więc jest stwierdzenie, że nie uwzględnianie przez Władze Uczelni opinii prawnych przedstawianych przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i wspieranych przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w ZUT - powodowało działanie na nie korzyść pracowników, którzy w większości "rzekomo w aureoli prawa" - mówiąc najogólniej - byli i są jeszcze nadal dotkliwie krzywdzeni - moralnie, finansowo i zawodowo.


Oczekujemy, że rozstrzygnięcie przez Ministra kwestii prawnych, spowoduje nie tylko refleksję osób odpowiedzialnych, ale doprowadzi w tym względzie do właściwego stanu prawnego.

 


Uzasadnionym jest więc oczekiwanie Związków Zawodowych na udzielenie pokrzywdzonym stosownych satysfakcji nie tylko osobistych.


Zapraszam do zapoznania się z skargą oraz odpowiedzią Ministra.


obrazek  obrazek
 Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.


Zmiany w Kodeksie Pracy Dotyczące Umów Terminowych

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w 2012 roku, ze względu na nadużywanie umów na czas określony zaskarżyła obowiązujące przepisy do Komisji Europejskiej. W następnym roku wszczęto dochodzenie i nakazano zmiany w kodeksie pracy. Dzięki temu od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów na czas określony.

Nowelizacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów prawa pracy a zmiana ma charakter powszechny bo obejmuje zatrudnienie u wszystkich pracodawców bez względu na profil przedsiębiorstwa czy jego wielkość. Jej celem jest zapobieganie nadużyciom stosowania umowy o pracę na czas określony. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 22 lutego podkreślał, że jeśli nowe regulacje będą przez pracodawców obchodzone, to zmienione zostaną przepisy, które to umożliwiają.


Przede wszystkim znika z k.p. miesięczna przerwa w zatrudnieniu po zastosowaniu której umowy terminowe były liczone od nowa. To bardzo korzystna zmiana, bo pracodawcy nagminnie obchodzili w ten sposób przepisy i wielokrotnie zawierali umowy terminowe nawet gdy nie było ku temu powodów. Ponadto, łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o prace na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (art. 25(1) Kodeksu pracy po nowelizacji). Zmienią się też okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony, które będą uzależnione od zakładowego stażu pracy.


Ograniczone zostały rodzaje umów o pracę. Obecnie umowy zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. Zrezygnowano też z umowy na czas wykonania określonej pracy. W szczególnych sytuacjach będą one jednak zawierane, ale jako umowy na czas określony ze wskazaniem na obiektywne przyczyny. W praktyce każda obiektywna przyczyna musi być jednak zgłoszona okręgowemu inspektorowi pracy. Można też zawierać umowy na czas określony gdy niezbędne jest zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. W tym ostatnim wypadku nie chodzi o kadencje działaczy związkowych, ale o zatrudnienie na okres kadencji w spółkach. To wyjątki i w tych przypadkach nie będzie obowiązywał ani limit 33 miesięcy ani 3 umów o pracę na czas określony.


Czytaj więcej....

Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

obrazek

List KSN do Ministra Rozwoju

Zapraszam do zapoznania się z treścią listu jaki Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" wystosowała  do wiceprezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego - Ministra Rozwoju.
obrazek
Plik do pobrania.

Dotyczy podwyżek wynagrodzeń 2015

Informuję, że Związki Zawodowe cały czas pozostają w sporze zbiorowym z pracodawcą w sprawie podwyżek płac w roku 2015. W związku ze zbliżającym się terminem rozmów z pracodawcą w tej sprawie ZZ wystosowały pismo do Pana Rektora w tej sprawie. Zapraszam do zapoznania się z treścią. 
obrazek
Plik do pobrania.

Powstanie Armii Krajowej - 14 Luty 1942

obrazek

Kolejne Wygrane Sprawy w Sądzie Pracy

  W dniu 26.01.2016  wyrokiem Sądu Pracy w Szczecinie dwoje pracowników (członków NSZZ „SOLIDARNOŚĆ“ w ZUT), bezprawnie zwolnionych, zostało przywróconych do pracy. Jest to kolejna sprawa, prowadzona w całości przez NSZZ „SOLIDARNOŚĆ“, rozstrzygnięta na korzyść pracowników. Kolejny raz zostało wykazane łamanie praw pracowniczych przez Naszą Uczelnie i kolejny raz Uczelnia ponosi niepotrzebne koszty związane z procesem.


Gratulujemy Naszym Kolegom korzystnego dla nich wyroku. 

PAMIĘTAJ JESTEŚ CZŁONKIEM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" NIE JESTEŚ SAM !!!
13 - pensja

Witam, informuję, że 13 pensja będzie wypłacona wszystkim pracownikom w dniu 02.03.2016.

Gowin: Cięcia uwolnią naukowców i studentów od kajdan biurokratycznych

Czytaj więcej.

Odpowiedz Ministra na List Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

Witam, zapraszam do zapoznania się odpowiedzią  na list skierowany do Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierający wspólne stanowisko Komisji Polityki Naukowej Rady Głównej Instytutów Badawczych i Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" dotyczące systemu finansowania instytutów badawczych w ramach realizacji projektów ze środków NCN i NCBR.
obrazek   obrazek
Plik do pobrania.                                                                  Plik do pobrania.

Minister Gowin: "konsolidacja uczelni i instytutów byłaby w interesie wszystkich"

Zapraszam do zapoznania się za artykułem opublikowanym na portalu wpolityce.pl
Link do artykułu.

Sprawa Adiunktów bez Habilitacji - Skarga do Ministra

Witam, informuję, że w dniu 13.01.2016 roku została wysłana przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i Związek Nauczycielstwa Polskiego w ZUT wspólna skarga do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


  Skarga dotyczy niezgodnych, zdaniem obu związków zawodowych, z powszechnie obowiązującym prawem zapisów w § 34 ust. 4 i § 57 ust. 7 i 11 Statutu ZUT. Związki Zawodowe wielokrotnie informowały Władze Uczelni o nieprawnych zapisach w/w paragrafów,  które w sposób dotkliwy naruszają prawa grupy pracowniczej tzw. adiunktów bez habilitacji. W związku z brakiem oczekiwanego porozumienia z Władzami Uczelni w sprawie, mimo wielokrotnie podejmowanych w tym względzie prób, Związki Zawodowe zostały zobligowane do wysłania skargi do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stawisko  Ministra pozwoli wyjaśnić wszelkie prawne wątpliwości dotyczące tej ważnej dla wielu pracowników Naszej Uczelni sprawy.


     Działania takie są prawnym obowiązkiem Związków Zawodowych, których głównym zadaniem jest ochrona interesów pracowników.