List Otwarty Dotyczący Poprawy Wynagrodzeń

Witam, w związku z odpowiedzią udzieloną przez MNiSW na zadane przez Związki Zawodowe działające w ZUT pytanie, dotyczące realizacji poprawy wynagrodzeń w Naszej Uczelni zapraszam do zapoznania się z treścią listu otwartego KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. 


W udzielonej ZZ odpowiedzi MNiSW jasno wynika, że nie zrealizowanie pełnych podwyżek wynagrodzeń (tj. 30% w stosunku do roku 2012) jest wyłącznie z winy Naszej Uczelni, a nie jak utrzymują Władze Naszej Uczelni z winy MNiSW. W zamieszczonym liście otwartym do społeczności akademickiej wyjaśniamy rzeczywiste przyczyny tego stanu rzeczy.


NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT deklarujemy, że nie zakańcza sporu zbiorowego i będzie dalej kontynuował działania mające na celu najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązanie trwającego sporu z pracodawcą.


List Otwarty                                                                                                                                             

obrazek


Plik do pobrania.


 Odpowiedz  MNISW

obrazek


Plik do pobrania.


Nauka to nie Biznes

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z  artykułami pt. "Nauka to nie biznes" i "Żebractwo, czyli nowa specjalizacja", które zostaną opublikowane w najnowszym  wydaniu Tygodnika Solidarność. Oba artykuły poruszają, problemy z jakimi zmaga się obecnie polska nauka.


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                    Plik do pobrania.

Konieczny Jest Wzrost Wydatków Na Nauke

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z prezentacją, kolegi Juliana Srebrnego, dotyczącą konieczności wzrostu finansowania nauki polskiej. Prezentacja została przedstawiona na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 obrazek
Plik do pobrania.

Wrzesień 1939

obrazek

Podwyżki - Pismo do MNiSW

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Związki Zawodowe wystosowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podwyżek wynagrodzeń w latach 2013-2015. Otrzymana odpowiedz na postawione w piśmie pytania, pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii czy Uczelnia dostała środki na podwyżki pokrywające skutki przechodzone. 


obrazek
Plik do pobrania.