Ustawa 2.0 - Projekt

Witam, zapraszam do zapoznania się z projektem nowej ustawy prawo o szkolnctwie wyższym. Projekt jest dostępny do pobrania tutaj.
Warto poświęcić trochę czasu i zapoznać się wystąpieniami ministra J. Gowina do obejrzenia tutaj. i tutaj. 


Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z materiałem dotyczącym założeń ustawy 2.0. Zdaniem NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ustawa wymaga przynajmniej jeszcze rocznych konsultacji w celu dopracowania wielu szczegółów, które są w w projekcie pominięte. Analiza planowanych zmian w ustawie pozwala, zdaniem Naszego ZZ na wyciągnięcie następujących wniosków:  1. Są one realizacją zapowiadanych przez ministra Gowina zmian, rewolucjonizujących system szkolnctwa wyższego (stopniowe wprowadzenie ich do 2020 r);
  2. Skonkretyzowanie jasnych reguł postępowania wobec pracowników uczelni a głównie nauczycieli akademickich dającym im prawo swobodnego przechodzenia z jednej grupy do innej grupy nauczycieli bez konieczności zawierania dodatkowych umów np. przejście pracowników dydaktycznych do grupy pracowników badawczych lub badawczo dydaktycznych i odwrotnie;
  3. Uproszczenie w stopniu maksymalnym drogi awansu naukowego z jednoczesnym "odfetyszzowaniem" roli habilitacji w tej ścieżce;
  4. Zdecydowane przeniesienie zarządzania uczelnią na barki  kierownictwa z jednoczesnym maksymalnym ograniczeniem roli wydziałów w tym względzie np. wprowadza się  Radę Uczelni, przenosi się nadawanie stopni naukowych na poziom uczelni a nie jak do tej pory było wydziału;
  5. Wprowadza się nowe zasady wynagradzania w oparciu o układ zbiorowy albo regulamin wynagradzania.

Powyższe sygnalne tylko wnioski odzwierciedlają głębokość planowanych reform wprowadzających w istocie "normalność" w funkcjonowaniu uczelni z dużym ładunkiem zapisów przyjaznych zarówno dla uczelni jako zakładu pracy jak i jej pracowników. Pozwala to budzić nadzieję, o co nasz związek zawsze zabiegła aby obowiązujące przepisy nie zawierały możliwości stresowania i nękania pracowników jak to miało miejsce w wielu przypadkach.


 Przypominam, że ostateczny projekt ustawy będzie przedstawiony w dniu 19.09.2017.


obrazek
Plik do pobrania.

Wzrost Płacy Minimalnej i Stawki Godzinowej w 2018

Witam, informuję wszystkich, że dzięki NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" od stycznia  2018 płaca minimalna wzrosnie do kwoty 2100 zł brutto czyli ok. 1530 zł netto. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa do kwoty 13,7 zł brutto. 

Wyjazd Na Grzyby

Witam, zapraszam wszystkich chętnych na wyjazd na grzybobranie w dniu 30.09.2017. W tym roku jest organizowany tylko jeden wyjazd. W związku z tym ilość miejsc jest mocno ograniczona.
obrazek
Plik do pobrania.

Finansowanie Nauki Polskiej - Budżet 2018

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z zestawieniem dotyczącym finasowania polskiej nauki w budżecie 2017 i projekcie budżetu 2018. Zestawienie dokonano w pozycjach:


  1. Nauka
  2. Szkolnictwo Wyższe
  3. Rezerwy Celowe
  4. Środki Europejskie

obrazek
Plik do pobrania.


Adiunkci Bez Habilitacji - Wyrok SN

Witam, mimo że sprawa tzw. adiunktów bez habilitacji została już na Naszej Uczelni definitywnie zakończona przez Pana Rektora i Władze Uczelni to jednak publikuję wyrok Sądu Najwyższego w całości odrzucający skargę kasacyjną,  którą poprzednie Władze Uczelni wniosły do SN nie zgadzając się z prawomocnym wyrkiem Sądu Okręgowego (przywracającym naszego kolegę do pracy).  Jak widać po raz kolejny Nasza Uczelnia została narażona na znaczne koszty postepowań sądowych w ewidentnie przegranej dla Uczelni sprawie. Nasuwa się tutaj refleksja, że trzeba było, aż zmiany Władz Uczelni i ich realnego zgodnego z obowiązującym prawem oraz propracowniczego spojrzenia na problem tzw. adiunktów bez habilitacji aby definitywnie tę żenującą dla Naszej Uczelni i bardzo dotkliwą dla tej grupy pracowniczej sprawę zakończyć. Tym bardziej, że Związki Zawodowe mając pewność swego prawnego stanowiska, konsekwentnie broniły interesów pracowników. Można było by stwierdzić, że jest satysfakcja dla ZZ gdyby nie dotykała tak dotkliwie tej grupy adiunktów, a szczególnie tych których przymuszono (różnymi sposobami) do zmiany ich warunków zatrudnienia a w szczególności zwolnionych adiunktów którzy zdecydowali się na żmudną przy znaczącym wsparciu prawników ZZ drogę sądową dochodzenia swoich praw. W zaistniałej sytuacji musi się zrodzić refleksja nad rolą prawników Naszej Uczelni w tym zawstydzającym ich rozwiązywaniu powyższych problemów pracowniczych, pomimo że ZZ przedstawiały jasne i obowiązujące z prawem stanowisko,  które  z niezrozumiałych oporów (zapewne również źle pojmowanych ambicjonalnych) nie uwzględniano, co jak wyżej wspomniano naraziło Uczelnię na znaczne koszty.obrazek
Plik do pobrania.
P.S Jest to już ostatnia publikacja dotycząca tego tematu, gdyż jak wspomniano wyżej sprawa ta na Naszej Uczelni zostałą już definitywnie rozwiązana.