Mikołajki 2016

Witam, informuję że od 05.12.2016, jak co roku, rozpoczną rozdawanie upominków Mikołaje Związkowi.

Bulwersująca Sprawa Pracownicza

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się treścią pisma jakie KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wystosowała do Pana Rektora. Pismo dotyczy sprawy naszej członkini, której po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracodawca nie chce zatrudnić na stanowisku pracy, które zajmowała przed urlopem macierzyńskim. Należy dodać, że takim działaniem pracodawca łamie przepisy prawa pracy, które wyraźnie stanowią cyt. "Art. 186 . Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem"


Stało się tak gdyż pracodawca w czasie trwania urlopu macierzyńskiego zatrudnił na to stanowisko innego pracownika na czas nieokreślony do czego nie miał prawa.


KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"  wyraża przekonanie, że nowy Rektor podejmie stosowne działania w tej sprawie, tak aby była ona rozwiązana z korzyścią dla pracownika.


obrazek


Plik do pobrania.


Dotyczy Zaległych Podwyżek Wynagrodzeń

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Związki Zawodowe przedstawiły na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 28.11.2016. W piśmie ZZ zwracają się do senatorów o zajęcie stanowiska w sprawie niezrealizowanych w Naszej Uczelni podwyżek wynagrodzeń, za lata 2013-2015 i dalsze, oraz o zobligowanie Kwestora do przedstawienia pisemnego stanowiska w sprawie. Pisemna odpowiedź Kwestora będzie stanowiła podstawę do dalszych działań ZZ mających na celu przywrócenie należnych ustawowych podwyżek płac.


obrazek
Plik do pobrania.

Opinia Dotycząca Regulaminu Pracy ZUT

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z opinią prawną KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT dotyczącą Regulaminu Pracy w ZUT. Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną uwzględnione przez Władze Uczelni. Będzie to korzystne zarówno dla pracowników jak i dla samej Uczelni.obrazek
Plik do pobrania.

Komunikat z Posiedzenia KEN

obrazek
Plik do pobrania.

Ważna Informacja

Witam, informuję że z powodu choroby sekretariat związku będzie nieczynny do 26.11.2016. Wszelkie sprawy do NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" proszę kierować do sekretariatu ZNP.

Słodki Upominek dla Dzieci z Okazji Mikołaja

Witam, informuję że w sekretariacie związku przyjmujemy zapisy na Słodki Upominek dla dzieci członków NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. Termin przyjmowania zapisów jest do 30.11.2016.
Upominek przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia.

Wystąpienie w Sprawie Audytu

Witam, zapraszam do zapoznania się z wystąpieniem przewodniczącego KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT na posiedzeniu Senatu ZUT w dniu 24.10.2016 dotyczącego:
Stanowiska NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT w sprawie wyników audytu wewnętrznego „Organizacja i realizacja sprzątania jednostek organizacyjnych ZUT” z dnia 14.09.2016, potwierdzającego w całej rozciągłości zasadność wnoszonych do JM Rektora ZUT i Kanclerza problemów rażącego naruszania spraw pracowniczych – w grupach utrzymania czystości oraz dozoru i ochrony.    
Należy dodać, że to co potwierdził audyt było już wielokrotnie zgłaszane do poprzednich władz uczelni przez Związki Zawodowe.
obrazek
Plik do pobrania.

To katastrofa dla małych i średnich uczelni

To katastrofa dla małych i średnich uczelni" - grzmi Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej w trakcie konsultacji nad nowym sposobem finansowania uczelni. - Dotacja nie spadnie o więcej niż 5 proc. - odpowiada w money.pl Teresa Czerwińska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Nie powinno być zwolnień wśród kadry naukowej, będą za to premie dla uczelni, które zdecydują się połączyć i zmniejszyć liczbę studentów. Zmiany - w tym limit liczby studentów na jednego wykładowcę - mają wejść w życie już w 2017 r. - czytaj dalej...

Dotyczy Podwyżek Wnagrodzeń

Witam, w związku z licznymi pytaniami napływającymi do NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" dotyczącymi podwyżek wynagrodzeń informuję, że zgodnie z czerwcowymi ustaleniami Władze Uczelni i ZZ ponownie rozpoczną rozmowy w tej sprawie w kwietniu - maju 2017 (jak będziemy posiadać informacje o dotacji przyznanej dla Naszej Uczelni).


Chcę też zdementować plotkę, że Pan Rektor podjął już decyzję o całkowitym zabraniu podwyżki pracownikom uczelni.  JEST TO NIEPRAWDA, a osoby rozpowszechniające taką informację proszone są o zaprzestanie takich działań, gdyż wzbudzają one nie potrzebne emocje i napięcia. 


Grzybobranie 2

Tym razem grzyby dopisały :)
cobrazek obrazekobrazekobrazek

Pismo ZZ do MNiSW w sprawie podziału algorytmicznego

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" i ZNP wystosowały do MNiSW w sprawie krzywdzącego podziału algorytmicznego dotacji na podwyzki wynagrodzeń w latach 2013-2015. 


obrazek
Plik do pobrania.

Grzybobranie 2016

No cóż, w tym roku grzyby nie dopisały,  ale impreza była super. Mamy nadzieję, że kolejny wyjazd będzie bardziej łaskawy dla naszych grzybiarzy.
obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazekobrazek

Projekt Nowego Rozporządzenia w sprawie Dotacji dla Uczelni

Witam, na portalu Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt nowego rozporządzenia w sprawie dotacji dla uczelni. Obecnie projekt jest etapie konsultacji publicznych z terminem zgłaszania uwag do 20 października. Zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tak ważnym dla Naszej Uczelni projektem. Link do projektu.


Należy dodać, że NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT i ZNP w ZUT w dniu 05.10.2016 wystosował do MNiSW pismo w sprawie krzywdzącego algorytmicznego podziału dotacji dla Naszej Uczelni. Pismo będzie wkrótce umieszczone na naszej stronie.


Wyjazd na grzyby 2016

obrazek
Plik do pobrania.

List Otwarty Dotyczący Poprawy Wynagrodzeń

Witam, w związku z odpowiedzią udzieloną przez MNiSW na zadane przez Związki Zawodowe działające w ZUT pytanie, dotyczące realizacji poprawy wynagrodzeń w Naszej Uczelni zapraszam do zapoznania się z treścią listu otwartego KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT. 


W udzielonej ZZ odpowiedzi MNiSW jasno wynika, że nie zrealizowanie pełnych podwyżek wynagrodzeń (tj. 30% w stosunku do roku 2012) jest wyłącznie z winy Naszej Uczelni, a nie jak utrzymują Władze Naszej Uczelni z winy MNiSW. W zamieszczonym liście otwartym do społeczności akademickiej wyjaśniamy rzeczywiste przyczyny tego stanu rzeczy.


NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT deklarujemy, że nie zakańcza sporu zbiorowego i będzie dalej kontynuował działania mające na celu najkorzystniejsze dla pracowników rozwiązanie trwającego sporu z pracodawcą.


List Otwarty                                                                                                                                             

obrazek


Plik do pobrania.


 Odpowiedz  MNISW

obrazek


Plik do pobrania.


Nauka to nie Biznes

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z  artykułami pt. "Nauka to nie biznes" i "Żebractwo, czyli nowa specjalizacja", które zostaną opublikowane w najnowszym  wydaniu Tygodnika Solidarność. Oba artykuły poruszają, problemy z jakimi zmaga się obecnie polska nauka.


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                    Plik do pobrania.

Konieczny Jest Wzrost Wydatków Na Nauke

Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z prezentacją, kolegi Juliana Srebrnego, dotyczącą konieczności wzrostu finansowania nauki polskiej. Prezentacja została przedstawiona na posiedzeniu Sejmowej Podkomisji Stałej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 obrazek
Plik do pobrania.

Podwyżki - Pismo do MNiSW

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie Związki Zawodowe wystosowały do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podwyżek wynagrodzeń w latach 2013-2015. Otrzymana odpowiedz na postawione w piśmie pytania, pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii czy Uczelnia dostała środki na podwyżki pokrywające skutki przechodzone. 


obrazek
Plik do pobrania.