Pismo do MNiSW w Sprawie Oceny Okresowej

Witam, zapraszam do zapoznania się z treścią pisma jakie KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT wystosowała do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo to jest związane z trwającym sporem zbiorowym, w którym spornymi kwestiami są min.:
  1. Wprowadzenie przez Władze Uczelni skróconej o jeden rok oceny okresowej za lata 2016-2018 (a nie jak było planowane za lata 2016-2019) – co zdaniem związku zawodowego jest działaniem nieprawny;
  2. Wprowadzenie przez Władze Uczelni oceny okresowej za rok 2019 bez dostosowania jej kryteriów do wymogów art. 128 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – co zdaniem związku zawodowego jest świadomym łamaniem prawa.


Udzielona odpowiedz będzie stanowiła podstawę do dalszych działań NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT w tej sprawie.


obrazek


Plik do pobrania.


Podwyżki Wynagrodzeń!!!

[Aktualizacja 18.03.2019] - Witam, informuję wszystkich, że Pan Rektor na posiedzeniu Senatu ZUT przekazał informację, że Uczelnia otrzymała  już informację o środkach na 7% podwyżkę wynagrodzeń. Pan Rektor poinformował, że w najbliższych dniach Władze Uczelni rozpoczną rozmowy z Związkami Zawodowymi w sprawie rozdysponowania środków.


Kolejne pieniądze trafią w najbliższych tygodniach do polskich uczelni. Środki – ponad 916 mln zł – będą musiały być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników. To – obok dodatkowych funduszy przyznanych pod koniec ubiegłego roku, a także obligacji skarbu państwa – kolejny  zastrzyk pieniędzy dla szkół wyższych związany z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki. Czytaj dalej...
Wybory Społecznego Inspektora Pracy w ZUT

Witam, informuję wszystkich, że od 11.03.2019 rozpoczną się na ZUT wybory społecznego inspektora pracy. Poniżej zamieszczamy terminy wyborów w poszczególnych okręgach oraz listę kandydatów.

KALENDARZ WYBORCZY


WYBORY SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY odbędą się w poszczególnych okręgach wyborczych wg zamieszczonego harmonogramu,


 w godzinach od 9.00 do 12.00


Lp.

OKRĘG WYBORCZY

Termin wyborów

1

 Administracja centralna (Rektorat)

11 marca

 

2

Domy Studenta, Hotele Asystenckie, Osiedle Akademickie

(Szwoleżerów, Piastów, Boh. Warszawy, Chopina)

22 marca

 

3

 Jednostki Międzywydziałowe: BJM, SWFiS, Studium      Kultury Muzycznej, Biblioteka Główna, UCI, RCIiTT (Jagiellońska)

18 marca

 

4

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

22 marca

 

5

 Wydział Budownictwa i Architektury

13 marca

6

 Wydział Ekonomiczny

13 marca

 

7

 Wydział Elektryczny

21 marca

 

8

 Wydział Informatyki

13 marca

 

9

 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

11 marca

 

10

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

19 marca

 

11

 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

15 marca

 

12

 Wydział Techniki Morskiej

11 marca

 

13

 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

12 marca

 

 


KANDYDACI NA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY


 


Lp.

Okręg wyborczy

Kandydat

1.    

Administracja Centralna (REKTORAT)

Jolanta Meller

2.    

Akademiki DS

Joanna Buczek

3.    

Jednostki Międzywydziałowe: BJM, SWFiS, Studium Kultury Muzycznej, Biblioteka Główna, UCI, RCIiTT

Anna Dąbkowska

Paweł Majewski

Zbigniew Pawlak

4.    

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ewa Kwita

5.    

Wydział Budownictwa i Architektury

Dawid Sokół

 

6.    

Wydział Ekonomiczny

Sławomir Prorok

7.    

Wydział Elektryczny

Marzena Olszewska

8.    

Wydział Informatyki

Marek Federczyk

Liliana Wołoszczuk

9.    

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Grzegorz Osinka

10.         

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Andrzej Gawlik

11.         

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sylwia Machula

12.         

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Zbigniew Łosiewicz

 

13.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Anna Szady-Chełmieniecka (Nowa Chemia)

Marek Żwir (Stara Chemia)

Prace nad Zakładowym Układem Pracy w ZUT

[Aktualizacja -04.03.2019] Witam informuję, że w dniu 04.03.2019 odbyło się spotkanie w sprawie zawarcia zakładowego układu pracy w ZUT. Spotkanie miało charakter typowo organizacyjny (ustalono terminy kolejnych spotkań). Najważniejsze jest to, że strona pracodawcy jest gotowa do prowadzenia rozmów w tej bardzo ważnej dla wszystkich pracowników sprawie. Kolejne spotkanie ustalono na początek kwietnia, na spotkaniu tym strony będą już prowadziły rozmowy nad propozycjami związków zawodowych. 


Witam, informuję wszystkich, że w poniedziałek 4 marca 2019 odbędzie się pierwsze spotkanie Władz Uczelni z Związkami Zawodowymi w sprawie zawarcia Zakładowego Układu Zbiorowego pracy.  Zapraszam do zapoznania się z propozycją zagadnień NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w tej bardzo ważnej dla wszystkich pracowników Naszej Uczelni sprawie. Należy dodać, że jeżeli dojdzie do zawarcia takiego porozumienia będziemy pierwszą Uczelnią w kraju, która będzie miała Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Układ Zbiorowy jest dużo bardziej korzystny dla pracowników niż regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania. Można go traktować jako swojego rodzaju Konstytucję Praw Pracownika.
I   Zasady zawierania umów pracowników niebędących nauczycielami
*pierwsza  umowa na czas określony  np. 3 miesiące
*druga umowa na czas nieokreślony
Zasady zawierania umów z nauczycielami
*pierwsza umowa na czas określony 12 miesięcy
II Zasady zawierania umów dotyczących odpraw
*odprawa emerytalna np.6 miesięczna
*obowiązek zawierania porozumienia dobrowolnych odejść
*okres ochronny przed emeryturą
III Wynagrodzenia
*ustalić składniki wynagrodzenia
*zasady przyznawania dodatków, nagród
*premia regulaminowa
IV Czas i organizacja pracy
*godziny pracy na poszczególnych stanowiskach
*godziny nocne
*ustalenie doby pracowniczej
*zasady ustalania dni wolnych i dodatkowych dni wolnych
*urlopy, tworzenie planu
*obowiązki pracodawcy i pracownika
*zasady oceniania pracownika
V Odpowiedzialność porządkowa
*stopniowanie kar ( np. pierwsze upomnienie ustne, drugie upomnienie na piśmie, nagana)
*możliwość wcześniejszego anulowania kar z akt ( np. po 6 miesiącach)
VI Tworzenie funduszu socjalnego
VII Uprawnienia Związków Zawodowych
*np. posiedzenia Senatu, Rady Uczelni i innych komisjach powstających zgodnie z nową ustawą
*zasady kontaktu, Pracodawca - Związki Zawodowe ( jak? pisma, negocjacje)
VIII Kategorie zaszeregowania
*tabela stawek minimum i maksimum w danej grupie
*przydział kategorii zaszeregowania do poszczególnych stanowisk
*określenie stanowisk (możliwość zachowania starych nazw stanowisk)
IX Bezpieczeństwo i higiena pracy


"Okresowa ocena nauczycieli" - Wyniki Audytu

[Aktualizacja 01.03.2019] Witam, zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pana Rektora na pismo NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w którym zadaliśmy pytania dotyczące bardzo krytycznych wyników audytów wewnętrznych pt. "Okresowa ocena nauczycieli akademickich". Z niektórymi odpowiedziami na nasze pytania nie możemy się jednak zgodzić, głównie tymi, które dotyczą oceny okresowej i rozumienia art. 255 przepisy wprowadzające oraz art. 128 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W tym względzie Związek Zawodowy będzie prowadził stosowne działania. Warto także podkreślić, że z udzielonych odpowiedzi wynika jasno, iż dochowane zostaną wszelkie starania, aby w ocenach okresowych nie miały już miejsca błędy, o których mowa w audytach nr 3 i nr 7 z 2018 r. oraz, że w sposób rzeczowy zostały zrealizowane, lub są realizowane, zalecenia audytorskie - co dla związku zawodowego w kontekście zabezpieczenia interesów pracowniczych jest najważniejsze. 


 


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                      Plik do pobrania.


Witam, zapraszam wszystkich do zapoznania się z pismem KZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w ZUT, w którym stawiamy pytania dotyczące wyników audytów nr. 3/2018 i nr. 7/2018 pt. „Okresowa ocena nauczycieli akademickich”.


Oba w/w audyty wykazały ogromną skalę nieprawidłowości, jaka wystąpiła podczas dokonania poprzedniej oceny okresowej. Audytor stwierdza wprost cyt.: „2. Brak pewności co do rzetelności ocen uzyskanych w wyniku przeprowadzonej oceny okresowej nauczycieli akademickich” dodatkowo audytor stwierdza min. :. „zdaniem audytora […] przyznawanie […] punktów za przygotowanie publikacji, która nie tylko nie została opublikowana w ocenianym okresie, a nawet nie uzyskała pozytywnej recenzji […]”, czy przyznawanie ocen warunkowych, ocen za publikacje bez afiliacji ZUT i za publikacje nie będące na liście MNiSW


Audytor zaleca ustalenie kryteriów oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk, a nie jak jest obecnie: jednolitych kryteriów dla wszystkich grup i rodzajów stanowisk, co jest stanem niezgodnym z prawem. Jednak w prowadzonej ocenie okresowej nauczycieli za rok 2019 Władze Uczelni, mimo zaleceń audytora, oraz negatywnej opinii związków zawodowych, nie dostosowały jej kryteriów do wymogów ustawy, świadomie łamiąc prawo. Zdaniem Związku Zawodowego opublikowane wyniki audytu nr. 7/2018 (zakończonego 18.12.2018) - bez większej refleksji Władz Uczelni i w istocie nie zrealizowanych zaleceń audytu - mogą nie gwarantować rzetelności i wiarygodności nowych ocen okresowych. W szczególności z powodu skrócenia okresu oceny z 2016-2019 - o jeden rok -  tj. 2016-2018 i z tego powodu przerwanie dużej części nauczycieli akademickich ich osobistych terminów realizacji dorobku naukowego, co może skutkować oceną negatywna.


Szanowni koleżanki i koledzy - pracownicy ZUT zastanówmy się jaki cel ( z powyższych powodów)  przyświeca Władzą Naszej Uczelni – zdaniem Związku Zawodowego nie inny jak tylko doprowadzenie do zwolnień pracowników w pierwszej kolejności nauczycieli, a w następnej pracowników nie będących nauczycielami. Związek Zawodowy na takie coś nie pozwoli i będzie bronił interesu pracowników. 


Związek Zawodowy deklaruje, ze był i będzie partnerem Uczelni w rozwiązywaniu problemow pracowniczych oraz zabezpieczaniu ich interesów w ramach przysługujących mu praw, a nie w ramach zakreślanych lub próbach ich zakreślenia (jak ma to miejsce obecnie) przez Władze Uczelni.


obrazek


Plik do pobrania.Związek Zawodowy zrobi wszystko w celu zabezpieczenia interesu pracowników.