Impreza Integracyjna 2018

obrazek
Plik do pobrania.

Rozliczanie Godzin Nauczycieli

Aktualizacja nr 5 (11.05.2018) Witam, informuję że w dniu 11.05.2018 odbyło się spotkanie Władz Uczelni z przedstawicielami KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych pensum i ponadwymiarowych. Na spotkaniu obecni byli:  1. Pan Rektor dr hab. inż J.Wróbel prof. nadzw
  2. Pani Prorektor dr hab. inż. B. Śmiałkowska prof. nadzw
  3. Przewodniczący NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT dr inż. J. Pęksiński
  4.  Za-ca przewodniczącego NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT M. Gutkowski

Spotkanie przebiegało w miarę przyjaznej atmosferze, a stron przedstawiły ponownie swoje stanowiska w sprawie. Ponieważ spotkanie nie doprowadziło do żadnego consensusu, ZZ postanowił wystąpić do MNiSW o prawne rozstrzygnięcie sporu. Strona związkowa zadeklarowała, że otrzymana odpowiedz z MNiSW będzie dla niej wiążąca, jednak ze strony władz uczelni nie padła taka sama jednoznaczna deklaracja. 


obrazek


Plik do pobrania.


Aktualizacja nr 4 (07.04.2018) Witam, zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pana Rektora na pismo NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" z dnia 07.03.2017 w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich. Z przykrością stwierdzamy, że Pan Rektor (pomijając prawną argumentację ZZ) stoi na stanowisku, że Uczelnia w sposób zgodny z obowiązującym prawem rozlicza godzin akademickie. W związku z powyższym ZZ podejmie dalsze kroki pozauczelniane w celu rozstrzygnięcia spornej kwestii.  ZZ skierował pismo do Pana Rektora (L.dz. 10 z dnia 06.04.2018) o uzyskanie informacji o które prosił w piśmie nr. L.dz. - 21/2017 z dnia 06.12.2017, a których do tej pory nie otrzymał, co zostało wyrażone w piśmie nr.  L.dz. KDK-12/1034/2017 z dnia 21.12.2017, co jest niezgodne z art. 26 pkt. 2 oraz art. 28 ustawy o związkach zawodowych. Właściwe rozliczanie wynagrodzeń podlega kontroli związków zawodowych. Organizacje zrzeszające pracowników danego zakładu pracy mogą bowiem występować wobec pracodawcy oraz innych instytucji w celu obrony ich praw w sprawach ogólnych i indywidualnych. Uzyskanie wyżej wskazanej informacji jest w związku z tym niezbędne do prowadzenia działalności związkowej i wywiązania się z zadań związku zawodowego oraz celów działania. 


obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                    Plik do pobrania.

Aktualizacja nr 3 (07.03.2018) Witam, zapraszam do zapoznania się z kolejną odpowiedzią Pani Prorektor w sprawie rozliczania godzin dydaktycznych w Naszej Uczelni. W odpowiedzi Pani Prorektor po raz  kolejny powołuje się na tą samą argumentację, którą Nasz Związek obalił w swoich pismach wykazując nie prawność działań Uczelni w sprawie. Pani Prorektor po raz kolejny nie udzieliła informacji o które Nasz Związek prosił. W związku z powyższym i brakiem jakichkolwiek zbieżnych punktów w sprawie, ZZ postanowił przenieść sporną kwestię z Działu Kształcenia na poziom Pana Rektora. Mając powyższe na uwadze Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZUT ma nadzieję, że Pan Rektor, znający problem po zapoznaniu się z niniejszym pismem podejmie decyzję rozstrzygającą na korzyść przywrócenia pracownikom ich praw w poprzez zaprzestanie niewypłacania im należnego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                            Plik do pobrania.


 


Aktualizacja nr 1 (24.01.2018) - Witam, zapraszam do zapoznania się odpowiedzią Pani Prorektor na pytania naszego związku dotyczącego podstawy prawnej rozliczania godzin dydaktycznych w naszej uczelni. Nasz Związek Zawodowy w sposób oczywisty i zgodny z obowiązującymi przepisami, kwestionuje przedstawioną opinie prawną, stosowany sposób rozliczania godzin dydaktycznych oraz przydatność wspomnianych wyroków sądowych, których rozstrzygnięcie nastąpiło nie na skutek roszczeń powoda z mocy art. 136 ust. 2 ustawy, ale z powodu niewłaściwego zakwalifikowania swojego roszczenia w pozwie przeciw Uczelni. Wyroki w swej istocie nie dotyczą bowiem rozliczania godzin dydaktycznych i ponadwymiarowych a możliwości prowadzenia sporu o ustalenie wykładni przepisów obowiązujących w omawianej sprawie. Kwestią wymagającą podniesienia w tym sporze jest brak podstawy ustawowej obowiązującego systemu rozliczeń godzin dydaktycznych na Uczelni, co wymagane jest z mocy art. 130 ust 2 ustawy cyt. „zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaje zajęć dydaktycznych w tym wymiar zadań godzin dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych określa senat”. Brak stosownej uchwały (powinna obowiązywać już od 2006 r) w  sprawie zasad obliczania godzin dydaktycznych (uchwały, na które powołuje się dział kształcenia nie dotyczą tych zasad) może skłaniać do kwestionowania prawnych podstaw działań Uczelni w tym względzie.


W związku z powyższym NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" wystosowała stosowne pismo w tej sprawie oraz  wyraża pogląd iż aby nie potęgować sporu Dział Kształcenia podejmie stosowne działania mające na celu wyeliminowanie nie prawnych działań stosowanych przy rozliczaniu godzin wobec nauczycieli akademickich.


obrazekobrazek


Plik do pobrania.                                                                   Plik do pobrania.
 


Witam, sprawa rozliczania godzin nauczycieli akademickich (wynikających z pensum i ponadwymiarowych) była już przez NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w ZUT wyjaśniana w kwietniu 2017. Na pismo ZZ L.dz. 12/2017 z dnia 13.04.2017 otrzymaliśmy odpowiedz z Działu Kształcenia, pismo KDK-1/189/2017 z dnia 25.04.2017, w którym zdaniem ZZ wyjaśniono  sporne kwestie (pisma ponownie zamieszczono poniżej dla przypomnienia sprawy). Jednak w ostatnim czasie do KZ dochodzą informacje budzące wątpliwości, co do ustaleń wynikających z w/w pism i oczekiwanego postępowania w tej sprawie przez uczelnie.  W związku z powyższym KZ NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" ponownie postanowiła wyjaśnić budzące wątpliwości sprawy i wystosowała do Działu Kształcenia  pismo w sprawie. Pp otrzymaniu informacji, o które prosimy w piśmie, przygotowywane zostanie ponowne wystąpienie w tej sprawie do Pana Rektora (zostanie opublikowane po przekazaniu). Nasz Związek zawodowy uważa sprawę za pilną i poważną, z tego powodu iż uważamy, że aktualne praktyki podczas rozliczania godzin dydaktycznych naruszają obowiązujące przepisy prawne. obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                         Plik do pobrania.
obrazek
Plik do pobrania.

Procedura Anty Mobbingowa

Witam, jest mi bardzo miło poinformować, że w Naszej Uczelni została wprowadzona procedura anty mobbingowa. 
 obrazek
Plik do pobrania.

Uwagi o Ustawie 2.0

Witam, zapraszam do przeczytania dwóch uwag dotyczących Ustawy 2.0
obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                      Plik do pobrania.

Odpowiedz MNiSW na Stanowisko NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w Sprawie Ustawy 2.0

Witam, zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią MNiSW na stanowisko KSN NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" w sprawie Ustawy 2.0.
obrazekobrazek
Plik do pobrania.                                                                       Plik do pobrania.